Ujed psa lutalice

Ujed psa lutalice

Ujed psa lutalice je incident u kojem pas bez vlasnika ili nadzora ugrize osobu, što može dovesti do pravnih posledica i zahteva za naknadu štete zbog fizičkih povreda i emocionalnog stresa žrtve. Žrtve ujeda psa lutalice imaju pravo da traže odštetu od odgovornih strana, uključujući lokalne vlasti ili vlasnike neodgovorno puštenih pasa.

Veliki problem u naseljenim mestima predstavljaju psi lutalice. U najvećem broju slučajeva radi se o ljubimcima napuštenim od strane vlasnika za koje se kao po nekom nepisanom pravilu veruje da vam ne mogu nauditi, a ipak se tako često dešava da psi lutalice napadnu ljude i decu bez bilo kakvog povoda.

Problem pasa lutalica i naknada štete postaje sve učestaliji, zbog čega je veoma bitno da budete upoznati sa osnovnim pravilima postupanja ako se nađete u predmetnoj situaciji.

Sadržaj:

Šteta od ujeda psa lutalice

Kada dođe do ujeda psa lutalice, mogući su različiti oblici štete. Osim očigledne materijalne štete, poput pocepane odeće, važno je naglasiti i prisustvo nematerijalne štete.

Materijalna šteta

Materijalna šteta ogleda se u imovinskoj šteti koju trpite usled ujeda psa, pa tako to mogu biti troškovi lečenja koje ste platili, izgubljenoj zaradi ako zbog pretrpljenih povreda niste bili u mogućnosti da radite određeno vreme, oštećenje na obući ili garderobi nastalo usled ujeda psa i drugo.

Nematerijalna šteta

Nematerijalna šteta koju trpite prilikom ovakvog događaja ogleda se u pretrpljenim fizičkim bolovima i strahu, uzimajući u obzir stres koji trpite usled kritičnog događaja, kao i duševnih bolova nastalih zbog naruženosti, budući da se veoma često dešava da ostane vidljiv ožiljak nakon ujeda psa.

Rane od ujeda psa su različite, oguljotina do većih oštećenja kože, tkiva i kosti. Na žalost ovaj vid povrede može da bude i opasan po život što od same povrede što od infekcije koja može da se pojavi kasnije.

Infekcije ovakvih rana su česte zbog bakterijskog sastava koji se nalazi u ustima psa.

Pas lutalica

Odgovornost za ujed psa

Ujedi pasa, bilo da se radi o lutalicama ili kućnim ljubimcima, predstavljaju kompleksne situacije sa pravnog stanovišta.

Zakonska regulativa precizno određuje odgovornosti, razlikujući slučajeve ujeda od strane lutalica od onih koji uključuju kućne ljubimce. U svakom scenariju, odgovornost se različito tretira, zavisno od vlasništva psa i mesta događaja.

Ko je odgovoran za ujed psa lutalice?

Odgovornost za štetu nastalu usled ujeda psa lutalice odgovorna je opština, odnosno grad na čijoj teritoriji je došlo do kritičnog događaja, a po osnovu objektivne odgovornosti, odnosno odgovornosti za opasnu stvar.

Za ujed psa lutalice na teritoriji opštine Novi Sad odgovoran je Grad Novi Sad, dok je za Beograd odgovoran Grad Beograd.

U slučaju ujeda psa lutalice na teritoriji drugog grada u Srbiji, pravo na odštetu ostvaruje se obraćanjem nadležnoj opštini i javnom komunalnom preduzeću, koje je odgovorno za praćenje i kontrolu pasa lutalica u toj regiji.

Prilikom podnošenja zahteva za odštetu opštini ili gradu gde je došlo do napada, odluku o zahtevu direktno donosi komisija koja je specijalizovana za rešavanje takvih šteta.

Ko snosi odgovornost za ujed psa koji ima vlasnika?

Pas bez povodca koji ima vlasnika

U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, jasno je definisano da vlasnik psa snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koju njegov ljubimac nanese.

Ova odgovornost obuhvata kako fizičke povrede tako i materijalnu štetu, uključujući medicinske troškove i gubitak prihoda.

Vlasnici pasa su dužni da preduzmu sve neophodne mere predostrožnosti kako bi se izbegle ovakve situacije, uključujući adekvatan nadzor i obuku svog psa.

Šta uraditi nakon ujeda psa lutalice?

Nakon ujeda psa lutalice potrebno je odmah javiti se lekaru i zatražiti medicinsku pomoć u nadležnoj službi urgentnog centra ili službi hitne medicinske pomoći.

Prilikom pregleda, važno je napomenuti da su povrede zadobijene napadom psa lutalice, kako bi lekar navedene činjenice mogao konstatovati u medicinskom izveštaju.

Preporučuje se da obratite pažnju da li je bilo očevidaca događaja te da, ukoliko jeste, razmenite kontakt kako bi bili pozvani da u svojstvu svedoka potvrde štetni događaj kao i da načinite fotografiju mesta ujeda.

Takođe je preporučljivo, da se o štetnom događaju obavesti i nadležna policijska stanica radi sačinjavanja službene beleške.

Naknada štete zbog ujeda psa lutalice

Kada dođe do ujeda psa lutalice, žrtve često stoje pred pitanjem kako pravilno zahtevati i ostvariti naknadu štete. Odšteta za ujed psa lutalice može se ostvariti vansudskim i sudskim putem.

Vansudski postupak

Vansudski postupak pokreće se podnošenjem predloga za mirno rešavanje spora nadležnom pravobranilaštvu jedinice lokalne samouprave.

Naknade koje se oštećenima nude su mnogo manje od onih koje se dobijaju u sudskom postupku. Ovaj novac se isplaćuje iz gradskog budžeta.

Sudski postupak

Sudski spor pokreće se podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Sudski postupak povodom ovakve vrste naknade štete nije komplikovan i isti zahteva samo jedno pojavljivanje oštećenog pred sudom radi davanja iskaza o predmetnom događaju, a celokupan sudski postupak najčešće traje do godinu dana.

Odšteta za ujed psa lutalice razlikuje se od vrste postupka. Razlika u novčanom iznosu koju možete dobiti u sudskom postupku u odnosu na vansudski je često i duplo veća u korist iznosa koji se dobija u sudskom postupku.

Ujed mačke

Ujed mačke

Ukoliko je mačka napuštena, odgovara lokalna samouprava na čijoj se teritoriji desio događaj odnosno preduzeće kome je povereno uklanjanje napuštenih životinja, dok je ukoliko mačka ima vlasnika, odgovoran on.

Da li advokat radi na procenat?

Uglavnom advokati koji se bave naknadom štete rade ovakve predmete ugovarajući procenat od iznosa naknade štete koja se ostvari u predmetu, jer su prilično sigurni za naplatu, a odmah nakon uvida u medicinsku dokumentaciju se može videti i proceniti izvesnost dobitka sudskog spora, kao i iznos naknade koji možete očekivati. Važno je istaći da vam se vraćaju svi troškovi koje prethodno budete snosili, kao što su sudske takse i veštačenja. U većini slučajeva i veštaci svoje troškove naplaćuju po okončanju postupka od tuženog.

Naš pravni tim uspešno rešava sve vrste nadoknada štete, kako prema osiguravajućim društvima, tako i prema fizičkim i pravnim licima ili prema državnim organima.

Uvek nam se možete obratiti radi zaštite Vaših prava, a mi ćemo se postarati da dobijete maksimalan iznos nadoknade štete koji Vam prema zakonu pripada.