Ujed psa

Ujed psa lutalice - Naknada štete

Veliki problem u naseljenim mestima predstavljaju psi lutalice. U najvećem broju slučajeva radi se o ljubimcima napuštenim od strane vlasnika za koje se kao po nekom nepisanom pravilu veruje da vam ne mogu nauditi, a ipak se tako često dešava da psi lutalice napadnu ljude i decu bez bilo kakvog povoda.

Problem pasa lutalica i pitanja naknade štete postaje sve učestaliji, zbog čega je veoma bitno da budete upuznati sa osnovnim pravilima postupanja ako se nadjete u predmetnoj situaciji.

Ujed psa

Vrste štete koje trpite usled ujeda psa lutalice

Šteta koju trpite prilikom ujeda psa lutalice može biti nematerijalna ali i materijalna. Materijalna štete ogleda se u imovinskoj šteti koju trpite usled ujeda psa, pa tako to mogu biti troškovi lečenja koje ste platili, izgubljenoj zaradi ako zbog pretrpljenih povreda niste bili u mogućnosti da radite određeno vreme, oštećenje na obući ili garderobi nastalo usled ujeda psa i drugo.

Nematerijalna šteta koju trpite prilikom ovakvog događaja ogleda se u pretrpljenim fizičkim bolovima i strahu, uzimajući u obzir stres koji trpite usled kritičnog događaja, kao i duševnih bolova nastalih zbog naruženosti, budući da se veoma često dešava da ostane vidljiv ožiljak nakon ujeda psa.

Rane od ujeda psa su različite, oguljotina do većih oštećenja kože, tkiva i kosti.

Na žalost ovaj vid povrede može da bude i opasan po život što od same povrede što od infekcije koja može da se pojavi kasnije.

Infekcije ovakvih rana su česte zbog bakterijskog sastava koji se nalazi u ustima kučeta.

Ko je odgovoran za ujed psa lutalice?

Odgovornost za štetu nastalu usled ujeda psa lutalice odgovorna je opština, odnosno grad na čijoj teritoriji je došlo do kritičnog događaja, a po osnovu objektivne odgovornosti, odnosno odgovornosti za opasnu stvar.

Ko snosi odgovornost za ujed psa koji ima vlasnika?

Shodno odredbama Zakonom o obligacionim odnosima, odgovornost za štetu koja vam je prouzrokovana od vlasničkog psa snosi njegov vlasnik.

Ujed mačke

Ujed mačke

Ukoliko je mačka napuštena, odgovara lokalna samouprava na čijoj se teritoriji desio događaj odnosno preduzeće kome je povereno uklanjanje napuštenih životinja, dok je ukoliko mačka ima vlasnika, odgovora on.

Postupak po nastupanju štetnog događaja

Nakon ujeda psa lutalice potrebno je odmah se javiti lekarui zatražiti medicinsku pomoć u nadležnoj službi urgentnog centra ili službi hitne medicinske pomoći. Prilikom pregleda, važno je napomenuti da su povrede zadobijene napadom psa lutalice, kako bi lekar navedene činjenice mogao konstatovati u medicinskom izveštaju.

Preporučuje se da obratite pažnju da li je bilo očevidaca događaja te da, ukoliko jeste, razmenite kontakt kako bi bili pozvani da u svojstvu svedoka potvrde štetni događaj kao i da načinite fotografiju mesta ujeda.

Takođe je preporučljivo, da se o štetnom događaju obavesti i nadležna policijska stanica radi sačinjavanja službene beleške.

Postupak naknade štete povodom ujeda psa lutalice

Postoje dva načina rešavanja postupka naknade štete, vansudski i sudski.

Vansudski postupak pokreće se podnošenjem predloga za mirno rešavanje spora nadležnom pravobranilaštvu jedinice lokalne samouprave.

Naknade koje se oštećenima nude su mnogo manje od onih koje se dobijaju u sudskom postupku. Ovaj novac se isplaćuje iz gradskog buždeta.

Sudski spor pokreće se podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Sudski postupak povodom ovakve vrste naknade štete nije komplikovan i isti zahteva samo jedno pojavljivanje oštećenog pred sudom radi davanja iskaza o predmetnom događaju, a celokupan sudski postupak najčešće traje do godinu dana.

Razlika u novčanom iznosu koju možete dobiti u sudskom postupku u odnosu na vansudski je često i duplo veća u korist iznosa koji se dobija u sudskom postupku.

Da li advokat radi na procenat?

Uglavnom advokati koje se bave naknadom štete da rade ovakve predmete ugovarajući procenat od ostvarenog u predmetu, jer su prilično sigurni za naplatu, a odmah nakon uvida u medicinsku dokumentaciju se može videti i proceniti izvesnost dobitka sudskog spora, kao i iznos naknade koji možete očekivati. Važno je istaći da vam se vraćaju svi troškovi koje prethodno budete snosili, kao što su sudske takse i veštačenja. U većini slučajeva i veštaci svoje troškove naplaćuju po okončanju postupka od tuženog.

Naš pravni tim uspešno rešava sve vrste nadoknada štete, kako prema osiguravajućim društvima, tako i prema fizičkim i pravnim licima ili prema državnim organima.

Uvek nam se možete obratiti radi zaštite Vaših prava, a mi ćemo se postarati da dobijete maksimalan iznos nadoknade štete koji Vam prema zakonu pripada.