Oblasti rada

Pomažemo fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim kompanijama i organizacijama da reše kritične i strateški važne pravne situacije na taj način što posvećujemo vreme da istinski razumemo vaše snove i ciljeve, pružamo svesrdnu i momentalnu podršku koja vam je potrebna da prevaziđete prepreke, iskoristite ukazane prilike i ostvarite svoje ambicije.

Naknada štete

Privredno pravo

 • Osnivanje privrednih društava
 • Pravni due dilligence
 • Sastav osnivačkih ugovora i opštih akata
 • Statusne promene kompanija
 • Restrukturiranje
 • Likvidacija
 • Stečaj
 • Poreski postupak
 • Postupak naplate potraživanja između pravnih lica
 • Zastupanje privrednih društava u sudskim i u postupcima pred državnim organima

Imovinsko pravo

 • Postupak eksproprijacije i faktičke eksproprijacije
 • Izrada svih vrsta ugovora čiji predmet su pokretne i nepokretne stvari (kupoprodaja, zakup, poklon, zajam, posluga itd)
 • Hipoteka i ručna zaloga
 • Savetovanje i zastupanje u oblasti gradnje i dobijanja neophodnih dozvola pred nadležnim organima
 • Pravna analiza u oblasti nepokretnosti
 • Zastupanje u vezi sa uknjižbom nepokretnosti
 • Zastupanje i savetovanje u imovinsko - pravnim sporovima

Radno pravo

 • Izrada i izmena opštih i pojedinačnih akata poslodavca
 • Izrada ugovora o radu, ugovora o delu, ugovora o privremeno-povremenim poslovima
 • Zastupanje u radno-pravnim sporovima
 • Poništaj rešenja o otkazu
 • Poništaj aneksa ugovora o radu
 • Povrede na radu
 • Mobing
 • Putni troškovi

IT i internet pravo

 • Pružanje pravne pomoći i savetovanje pri osnivanju i izgradnji start up-a
 • Ugovori o licenciranju softvera
 • Ugovori o uslugama i razvoju softvera
 • Ugovori o narudžbini autorskog dela
 • SaaS/PaaS/IaaS ugovori
 • Ugovoro o outsorcingu programera
 • NDA-ugovori o poverljivosti informacija
 • Politika poverljivosti i uslovi korišćenja za aplikacije i web sajtove
 • E commerce

Nasledno pravo

 • Sastav testamenta i ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Poništaj i pobijanje testamenta i ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Ostvarivanje prava nužnih naslednika
 • Pokretanje ostavinskog postupka
 • Savetovanje i zastupanje u ostavinskom postupku

Porodično pravo

 • Pravna zaštita u bračnim i porodičnim odnosima
 • Razvod braka
 • Deoba zajedničke imovine supružnika
 • Alimentacija
 • Vršenje roditeljskog prava
 • Ugovori između supružnika

Sportsko pravo

 • Osnivanje sportskih klubova, udruženja ili saveza
 • Osnivanje privrednih društava u oblasti sporta
 • Zastupanje sportskih klubova ili saveza
 • Sastavljanje menadžerskih ugovora
 • Pravna podrška u posredovanju u pregovorima
 • Pravna podrška kod transfera igrača
 • Medijski ugovori
 • Ugovori o sponzorstvu
 • Nakanda štete zbog izgubljenje ili neisplaćene zarade

Pravo intelektualne svojine

 • Davanje pravnih saveta i mišljenja u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine
 • Zaštita autorskih prava
 • Zaštita patenata i žigova
 • Zaštita podataka i privatnosti, NDA
 • Naknada štete zbog povrede prava intelektualne svojine

Prava potrošača

 • Podnošenje reklamacije i zastupanje u postupcima reklamiranja robe ili usluga
 • Podnošenje prigovora protiv izvršenja povodom pruženih komunalnih usluga
 • Naknada štete koju vam pričini trgovac ili pružalac usluga