Advokat za naknadu štete

Obligaciono pravo

Obligaciono pravo predstavlja skup pravnih pravila kojima se regulišu građanskopravni odnosi između dva ili više lica koja su jedna drugom obavezana ne neku prestaciju (činjenje, davanje, trpljenje...). Najčešći oblik obligacionog prava je naknada štete.

Obligacioni odnosi nastaju svakog dana, te predstavljaju svakako najučestalije pravne odnose povodom kojih nastaju brojni sporovi. Zbog brojnosti i složenosti ovih odnosa, pristup njihovom rešavanju mora biti profesionalan, odgovora i veoma ozbiljan. Naša kancelarija ima bogato iskustvo u rešavanju najsloženijih pravnih pitanja koja mogu nastati iz obligacinih odnosa, kao i u sprečavanju nastanka istih pravovremenim, stručnim i efikasnim delovanjem, kroz sveobuhvatnu analizu postojećeg pitanja.

Naše usluge u oblasti obligacionog prava:

Naknada štete

Najčešći pravni sporovi u praksi nastaju zbog prouzrokovanja štete, te je samim tim postupak za naknadu štete postupak kom advokat Novi Sad posvećuje posebnu pažnju kroz detaljno proučavanje svih aspekata ovog pitanja kako bi vaša prava bila zaštićena na najbolji mogući način. Naša kancelarija je specijalizovana za naplatu štete i ovoj oblasti se rado vraćamo jer je jedna od najomiljenijih u našem radu.

Kada se radi o naplati štete, svoje troškove naplaćujemo kroz ugovoranje prema procentualnoj vrednosti predmeta spora ili prema advokatskoj tarifi u novčanom iznosu, nakon što vi prethodno dobijete vaš novac.

Posebnu vrstu postupka naknade štete predstavljaju štete nastale useld saobraćajne nezgode, kako materijalna (uništenje ili oštećenje vozila, tako i nematerijalna, fizički bolovi, strah, naruženost, smrt bliskog lica).

Dobar advokat za saobraćajne nezgode poznaje sudsku praksu i u saradnji sa veštacima može proceniti koliko se može dobiti novca na sudu za povrede i štetu na vozilima te u skladu sa tim savetuje klijenta na preduzimanje daljih koraka.

Advokati naše kancelarije zastupaju stranke kako u sudskim, tako i u vansudskim postupcima kada su u pitanju pravni odnosi vezani za obligaciono pravo.

Advokat ili agencija za naplatu štete?

Agencije za naplatu štete u saobraćaju, najčešće nemaju dovoljno ni znanja ni iskustva, kao advokati, niti su poštene i savesne u smislu da im je interes klijenta na prvom mestu, te je preporuka da se agencije izbegavaju, a da se angažuje advokat specijalista, budući da se samo iskusan advokat, pogotovo kada se radi o naknadi štete u saobraćajnoj nezgodi, može izboriti za vaš interes u punom obimu. Pojedine agencije rade sa određenim advokatima, ali ovakvo ponašanje je nezakonito i protivpravno.

Praksa naše kancelarije je da se prvo pokuša mirno rešavanje spora i naplata štete vansudskim putem, kroz podnošenje odštetnog zahteva, a potom, ukoliko ovaj pokušaj ne bude uspešan i kroz podnošenke tužbe nadležnom sudu.