Advokat za intelektualnu svojinu

Pravo intelektualne svojine

Recept za Koka-kolu, NIKE swoosh simbol, škljocanje Zippo upaljača ili prepoznatljiv zvuk zvona IPHONE-a.

Šta im je zajedničko? Sve ovo je zaštićeno nekim od prava intelektualne svojine (IP), i služi kao podsetnik da ova posebna oblast prava za vaš biznis ili kompaniju predstavlja samu srž ekonomskog razvoja, rasta poslovanja i konkurentnosti, kao i pokretačku snagu inovacija, te da je potrebno na vreme zaštiti svoju intelektualnu svojinu.

Danas je značaj intelektualne svojine veći nego ikada pre, kako za pojedinca, tako i za kompanije.

Razmislite samo o dizajnu nove efikasne baterije za električne automobile ili novoj knjizi ili pesmi. Slogan vaše omiljene prodavnice obuće ili formula za novi lek?

Zaštita ovih (nematerijalnih) dobara je suština prava intelektualne svojine.

Sam pojam intelektualne svojine označava posebna, specifična, prava koja imaju autori, pronalazači i ostali nosioci prava intelektualne svojine.

Intelektualna svojina, dakle, jeste svaki proizvod u širem smislu te reči, koji je nastao iz neke ideje, kao proizvod ljudskog stvaralaštva.

Takođe pod intelektualnu svojinu spada i “know-how“ kao skup operativnih, eksplicitnih ili prikrivenih informacija, koji nije podložan klasičnoj zaštiti i registraciji, ali ne znači da ne može na drugi način da se zaštiti.

Intelektualna svojina se deli u dve kategorije:

  • autorsko pravo i prava srodna autorskom pravu (književna, umetnička i naučna dela dok se srodna prava odnose na prava interpretatora, pravo izdavača slobodnog dela, pravo proizvođača fonograma, video emisije, baze podataka)
  • prava industrijske svojine (patenti, korisni modeli, topografije itd)

Ako neko povredi Vaše autorsko pravo, žig, patent, dizajn ili drugo pravo intelektualne svojine, imaćete zakonski osnov da potražujete od tog lica da vam plati naknadu za neovlašćenu upotrebu Vašeg dela, kao i da Vam nadoknade finansijski gubitak koji ste pretrpeli zbog neovlašćene upotrebe Vaše intelektualne svojine, uključujući izgubljenu dobit.