Upoznajte vaš pravni tim

Dobar pravni zastupnik se često javlja kao presudan faktor uspeha za fizička lica i kompanije u modernom svetu. Uloga advokata kao pravnog savetnika odavno prevazilazi svoju inicijalnu ulogu. Od advokata se u savremenom svetu traži partner, savetnik koji, osim zakona, razume sve izazove u poslovanju klijenata.

Poslovanje

Zahtevi modernog poslovanja od nas traže da klijentima pružamo pravnu podršku stručno, momentalno i profesionalno. Kako bismo zadovoljili sve etičke standarde i ostvarili najbolje moguće rezultate za svoje klijente, vredno radimo na usavršavanju svojih znanja i veština i širimo krug saradnika, kako unutrašnjih, tako i spoljnih.

Advokat, osnivac

Advokat Stefan Dačević

Osnivač

Advokat Stefan Dačević, osnivač je advokatske kancelarije Dačević čija misija je od početka pružanje kompletne pravne podrške, domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima, kroz savetovanje, rešavanje pravnih nejasnoća i zastupanje u sudskim postupcima i postupcima pred drugim državnim organima.

Ukazano poverenje klijenata je za Stefana suštinska vrednost na kome temelji rad kancelarije, stoga je radi pružanja najefikasnije pravne pomoći, neophodno konstantno unapređenja kvaliteta i načina pružanja usluga.

Svestan je da u modernom svetu vrsan pravni savetnik može predstavljati ključan faktor uspeha za pojedinca ili firmu, stoga svakom problemu pristupa sa najvećom pažnjom.

Uloga advokata odavno nije samo uloga nekoga ko tumači zakon, već su advokati strateški partneri, koji pored propisa, moraju da budu upoznati sa svim specifičnostima poslovanja klijenta.

Užu oblast rada čine privredno pravo, stvarno pravo, pravo zaštite intelektualne svojine, internet i IT pravo.

Tokom studija, bio je učesnik i organizator brojnih konferencija, seminara, i stručnih skupova, kako u zemlji tako i u inostranstvu, kao i stipendista fondacije Fridrih Ebert.

Strastveni je ljubitelj letenja, vazduhoplovni jedriličar i sportski pilot.

Tečno govori engleski jezik i služi se nemačkim.


advokat saradnik Bojan

Advokat Bojan Prekratić

Saradnik

Advokat Bojan Prekratić, saradnik je kancelarije Dačević koji savetuje i zastupa pred sudovima kako fizička lica tako i pravna lica po svim pitanjima iz oblasti radnopravnih odnosa.

Njegova ekspertiza pokriva pružanje pravne podrške klijentima u procedurama zasnivanja i prestanka radnog odnosa, aneksiranja ugovora o radu, izrade opštih akata (kolektivnih ugovora, pravilnika o radu i ostalih internih pravilnika poslodavaca), pravima prosvetnih radnika, pitanjima koja se odnosne na naknade štete zbog povrede na radu, zlostavljanja na radu (mobinga), diskriminacije na radu, kao i procedurama zapošljavanja stranih državljana, te pribavljanja radnih dozvola.

Pored navedenog, Bojanova specijalnost su i porodični odnosi, te nasledno i obligaciono pravo.

Naš cilj

Naš cilj je da razumemo klijente i njihov biznis, predočimo rizike i tražimo najbolja rešenja za sve izazove sa kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju i životu. U svom poslovanju se trudimo da sa klijentima izgradimo dugoročna partnerstva, koja počivaju na međusobnom poštovanju i poverenju.