Advokat za razvod braka

Porodično pravo

Advokatska kancelarija Dačević pruža pravnu pomoć vezanu za porodično pravo, osim davanja pravnih saveta, naš tim pažljivim i posvećenim pristupom, kao i adekvatnim savetima, pomaže klijentima da na efikasan način reše stresne životne situacije koje oblast porodičnog prava sa sobom gotovo uvek nosi.

Kako je porodično pravo vrlo osetljiva grana prava trudimo se da obezbedimo potpunu pravnu podršku svojim klijentima uzimajući u obzir specifičnost i osetljivost porodičnih pitanja.

Naša stručna podrška obuhvata savetovanje i zastupanje u: sporovima vezanim za razvod braka, sporovima radi vršenja roditeljskog prava ili izmene vršenja roditeljskog prava, zakonskog izdržavanja ili izmene visine zakonskog izdržavanja, načina viđanja dece ili izmene načina viđanja dece.

Najčešće, klijenti nam se obraćaju da ih zastupamo u postupku razvoda.

U ovoj oblasti naše pravne pomoć obuhvataja sastavljanje tužbe, predloga za sporazumni razvod braka i kasnije zastupanja na ročištima.

Uzumajući u obzir da su postupci razvoda često teški, stresni, puni emotivnog naboja od velikog značaja je da stranke imaju najbolje advokate za ovu oblast porodičnog prava.

Stručnost i iskustvo advokata može biti od krucijalnog značaja kod odlučivanja o svim pitanjima koja razvod sa sobom povlači, kao što su: kom roditelju će pripasti roditeljsko pravo nad detetom. Ako roditelju ne pripadne vršenje roditeljskog prava onda je značajno da ishoduje što bolji model viđanja svog deteta gde pomoć advokata takođe može biti presudna.

Dalje, tu se postavljaju pitanja eventualnog lišenja roditeljskog prava, deoba zajedničke imovine, alimentacije itd..

Razvod braka

Do razvoda braka može doći ili na osnovu sporazuma, kada supružnici zaključe sporazum o razvodu braka i njime se saglase i oko ostalih pitanja koje sporazum mora da definiše, kao što su podela imovine i pitanje vršenja roditeljskog prava, odnosno druga pitanja od kojih je najvažija alimentacija i načina održavanja ličnih odnosa između dece i roditelja koji neće vršiti roditeljsko pravo, ovaj sporazum mora biti u najboljem interesu deteta da bi ga sud prihvatio.

Ukoliko supružnici nisu zaključili sporazum o razvodu, ili su odnosi toliko poremećeni da nemaju nikakvu međusobnu komunikaciju Ili jedan od supružnika “ ne da razvod” drugom, onom supružniku koji želi da se razvede, tada preostaje samo tužba za razvod braka. Dakle, ako makar jedan od supružnika želi da se razvede, isto može učiniti podnošenjem tužbe za razvod braka.

Pomenuti elementi sporazuma o razvodu braka, kao i najvažnija pitanja koje se odnose na tužbu za razvod braka, detaljno smo obradili u našem blog tekstu: razvod braka

Karakteristike i pravila postupka u porodičnim odnosima

Postupci u vezi sa porodičnim odnosima su hitni, a ako se odnose na dete ili roditelja koji vrši roditeljsko pravo, po praviliu će se sprovesti se najviše dva ročišta.

U postupku u vezi sa porodičnim odnosima tužba se ne dostavlja tuženom na odgovor, a prvo ročište se zakazuje u roku od 15 dana od dana prijema podneska u sudu. U drugom stepenu, po žalbi sud dužan je da donese odluku u roku od 30 dana od dana kada mu je dostavljena, ali je nažalost situacija u praksi je dručagija zbog preopterećenosti sudova, te se ova pravila uglavno ne poštuju.

Sudije u prvom i drugom stepenu sporovima i pitanjima iz bračnih i porodičnih odnosta mogu biti samo lica koja su stekla posebna znanja iz oblasti prava deteta i imaju iskustva u radu sa decom.

Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka je svakako najbolja opcija i najbolji savet koji vam svaki advokat može dati, jer dogovor sa partnerom je skoro uvek bolji način regulisanja međusobnih odnosa nego bilo kakva sudska odluka.

Međutim, u nekim slučajevima, nije moguće postići sporazum, te je veoma važno uz sebe imati iskusan, stručan i efikasan pravni tim koji će vam pomoći da ovako stresno i važno životno pitanje rešite na način koji je po vas najbolji.

Alimentacija

Svakako jedno od najvažnijih pitanja vezanih za razvod braka je alimentacija. Alimentacija ili zakonsko izdržavanje je propisano porodičnim zakonom. Jedno od osnovnih pitanja kada dođe do razvoda braka jeste pitanje visine alimentacije odnosno zakonskog izdržavanja, najčešće deteta.

Alimentacija predstavlja novčani iznos, fiksno ili procentualno određen, koji plaća roditelj kome dete nije povereno, a koji iznos plaća na ime izdržavanja deteta. Porodični zakon predviđa i mogućnost izdržavanja supružnika, vanbračnog partnera, majke deteta, roditelja, braće, sestara kao i adoptivnih i tazbinskih srodnika i naravno deteta.

Ukoliko vam je potreban advokat za razvod braka ili advokat za alimentaciju ili druga pitanja iz porodičnih odnosa kao što je deoba zajedničke imovine možete nas kontaktirati. Prepustite vaš slučaj profesionalnom timu adokata.