Placanje alimentacije

Alimentacija 2024

Porodični zakon Republike Srbije određuje da je izdržavanje, odnosno alimentacija, pravo i dužnost članova porodice. Predstavlja pomoć izraženu najčešće u novcu, koje jedno lice (dužnik) plaća drugom (poverilac) u ne/određenom vremenskom periodu kao oblik materijalne pomoći.

Alimentacija je obaveza izdržavanja i ustanovljava se odlukom suda, mada zakon predviđa i mogućnost zaključenja sporazuma o zakonskom izdržavanju u formi javnobeležničkog zapisa.

Alimentacija se najčešće vezuje za razvod braka, te se uglavnom radi o zakonskom izdržavanju dece od strane roditelja, Zakon propisuje i druge slučajeve u kojima postoji pravo, odnosno obaveza izdržavanja.

Najčešća pitanja koja nam klijenti postavljaju su sledeća:

Ko ima pravo na alimentaciju, odnosno izdržavanje?

Porodični zakon određuje da pravo imaju sledeća lica:

 • Supružnik / vanbračni partner
 • Majka deteta
 • Maloletno dete
 • Punoletno dete
 • Roditelji
 • Brat / sestra
 • Adoptivni srodnici
 • Tazbinski srodnici
Davanje novca za alimentaciju

Izdržavanje supružnika ili vanbračnog partnera

Supružnici su dužni da se uzajamno izdržavaju, poštuju i pomažu. Kada dođe do razvoda braka ili prestanka zajednice, pored svih imovinskih posledica prestanka braka i deobe zajedničke imovine, mogu se javiti i druga značajna pitanja, kao što je alimentacija.

Da bi odgovor na pitanje da li i kada imama pravo na alimentaciju od strane svog bivšeg partnera, bio pozitivan potrebno je da budu ispunjeni uslovi da bi sud mogao da obaveže jednog od bivših supružnika da izdržava, a koji uslovi su:

 • da supružnik koji traži izdržavanje nema dovoljno nužnih sredstava za život,
 • da je nesposoban za rad ili nezaposlen.

Oba ova uslova moraju biti ispunjena, što praktično znači da su imovinske prilike bivšeg supružnika takve da je nezaposlen ili nesposoban za rad, ali i da nema nužnih sredstava za život, a što se ceni s obzirom na to da li poseduje nekretninu u značajnijoj vrednosti, ušteđevinu, prihode od imovine...

Ukoliko je ispunjen samo jedan uslov, na primer da je lice nezaposleno ili nesposobno za rad, ali ima sredstva za izdržavanje, odnosno, egzistencija mu nije ugrožena, ne može se zasnovati pravo na supružničko izdržavanje.

Međutim, čak i da je situacija takva, da su oba navedena uslova ispunjena. Porodični zakon predviđa i jedan slučaj kako bi se postigla pravičnost, a to je situacija u kojoj bi davanje izdržavanja predstavljalo očiglednu nepravdu za supružnika od kog se ono traži.

Izdrzavanje deteta

Šta je to što predstavlja očiglednu nepravdu, u svakom konkretnom slučaju će ceniti sud, a s obzirom na sve relevante prilike, kako lične, tako i porodične. Ono o čemu će sud posebno voditi računa jeste:

 • Dužinu trajanja braka,
 • Razlog nesposobnosti za rad ili nezaposlenosti supružnika,
 • Angažovanost u traženju zaposlenja,
 • Starost supružnika,
 • Materijalne okolnosti poverioca i dužnika.

Kako su bračna i vanbračna zajednica prema Porodičnom zakonom u potpunosti izjednačene, isti uslovi za izdržavanje supružnika se odnose i na vanbračne partnere.

Kada se govori o trajanju vremenskog perioda u kome postoji obaveza plaćanja alimentacije, Zakon ograničava dužinu trajanja do 5 godina od momenta prestanka braka.

U situaciji da postoje značajni razlozi zbog kojih supružnik nije sposoban da radi, period od pet godina se može produžiti u skladu sa odredbama Porodičnog zakona.

Pa tako, u situaciji kada se primalac izdržavanja zaposli, tada se period na koji je davalac izdržavanja obavezan da plaća alimentaciju može skratiti, kao i u situaciji da se imovinske prilike davaoca pogoršaju, usled smanjenja zarade ili gubitka posla.

Izdržavanje majke deteta

U situaciji kada majka deteta nema dovoljno sredstava za izdržavanje onda ona ima pravo na izdržavanje od oca deteta za vreme od tri meseca pre porođaja i godinu dana posle porođaja, osim ukoliko bi to predstavljalo očiglednu nepravdu za oca.

Pojam očigledne nepravde ceniće sud, na način kako je to ranije navedeno u tekstu.

Izdržavanje deteta

Pitanje izdržavanja deteta jedno je od najvažnijih pitanja koja se postavljaju u postupku razvoda braka roditelja, ali i nakon toga kada dolazi do potrebe menjanja iznosa određene alimentacije.

Ko ima obavezu davanja alimentacije i kada?

Porodični zakon propisuje da roditelji imaju pravo i dužnost da izdržavaju dete.

Pa stoga, pravo na izdržavanje ima:

 • maloletno dete,
 • punoletno dete koje je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje sve dok takvo stanje traje,
 • punoletno dete koje se redovno školuje najkasnije do navršene 26. godine života.

Do kada se plaća alimentacija i kada će roditelj prestati da bude dužnik davanja doprinosa izdržavanja za dete?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od više okolnosti. Po zakonu granica do kada traje pravo na alimentaciju, odnosno do kada se plaća alimentacija određuje se prema starosti deteta. Dete će imati pravo na izdržavanje dok ne navrši 18 godina.

Šta se podrazumeva pod redovnim školovanjem deteta?

Pod redovnim školovanjem deteta podrazumeva se njegovo redovno izvršavanje obaveza, redovno polaganje ispita i po isteku školske godine redovno upisivanje naredne godine, a ne samo formalni status redovnog školovanja, ali svakako da uspeh na fakultetu, nije uzrok za uskraćivanje prava izdrđavanja. Ovo pravo ostvaruju i vanredni studenti ukoliko redovno polažu ispite.

Kada se punoletno dete nalazi na redovnom školovanju ono ima pravo na izdržavanje najkasnije do navršene 26. godine života, kao i kada je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje, ono ima pravo na izdržavanje od roditelja sve dok takvo stanje traje, što znači da u ovom slučaju obaveza izdržavanja može trajati neograničeno.

Ako je dete nasledilo imovinu veće vrednosti ili ima neka druga primanja, to će biti od uticaja na određivanje visine alimentacije. Ukoliko bi davanje izdržavanja za punoletno dete predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelja, zbog zdravstvenog i materijalnog stanja roditelja ili iz drugih opravdanih razloga, on se može osloboditi od obaveze davanja.

U situaciji kada su roditelji preminuli ili nisu u mogućnosti da daju izdržavanje zbog bolesti ili nemaštine, ta obaveza prelazi na babe i dede ili drugog srodnika u pravoj liniji srodstva. Obaveza babe i dede neće nastati kada roditelj dužnik davanja izdržavanja ne plaća alimentaciju, a pritom ima dovoljno sredstava za život, odnosno kada je sposoban za rad.

Pravo na alimentaciju se ne može naslediti, a dospeli iznosi alimentacije mogu biti predmet nasleđivanja u ostavinskoj raspravi. Ako je drugo lice davalo izdržavanje detetu umesto roditelja koji je bio dužnik davanja, (ili samo jedan roditelj umesto drugog) to lice može od roditelja dužnika potraživati iznose koje je dalo - tj. može tražiti regres.

Sudskom presudom se najčešće uređuje način plaćanja izdržavanja, a kada nije određen, dužnik izdržavanja može izabrati da plaća alimentaciju na račun ili na ruke poveriocu (detetu ili zakonskom staratelju deteta). Preporuka naše advokatske kancelarije je da se plaćanje uvek vrši na bankovni račun, ili ako se daje na ruke da strana koja prima iznos potpiše priznanicu.

Isplata alimentacije

Koliko iznosi i kako se određuje alimentacija?

Alimentacija se po pravilu određuje u novcu, ali se davalac i poverilac izdržavanja ipak mogu sporazumeti da se izdržavanje daje i u nekom drugom obliku.

Visina alimentacije ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Porodični zakon Republike Srbije propisuje jednu odredbu kojom se posebno štiti životni standard deteta.

“Ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.”

Dakle, navedenom odredbom roditelj se obavezuje da obezbedi deci minimum životni standard u visini standarda kakav on uživa.

Iznos alimentacije - tablica

Prilikom određivanja iznosa alimentacije, sudovi ne koriste tablice, već odluku donose na osnovu različitih faktora.

Kriterijum na osnovu kog se određuje izdržavanje, vezan je za potrebe primaoca izdržavanja, a spram mogućnosti lica koja daju izdržavanje.

Potrebe poverioca zavise od njegovih godina, zdravstvenog stranja, obrazovanja, prihoda, rashoda, imovine, dok se mogućnosti dužnika izdržavanja cene s obzirom na njegove lične potrebe, prihode, rashode, imovine i drugih relevantnih faktora.

Minimalna alimentacija za dete predstavlja sumu koju kao naknadu za hranjenike odnosno lica na porodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu. Minimalna alimentacija 2024 je određena na 22.598,00 dinara, ali ona se može i smanjiti odnosno povećati ako se dokaže da su potrebe primaoca izdržavanja manje od toga, odnosno da su prihodi dužnika izdržavanja nedovoljni da se zadovolje ti kriterijumi.

Jednom utvrđen iznos koji je davalac izdržavanja dužan isplaćivati primaoca može se menjati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

Iznos alimentacije

Postupak za utvrđivanje alimentacije

Alimentacija se utvrđuje na osnovu sudske odluke, koju sud donosi na jedan od dva načina kojima se inicira sudski postupak:

 • Sporazumom o alimentaciji koji mora biti sastavljen u formi javnobeležničkog zapisa, odnosno potpisi moraju biti overeni pred javnim beležnikom,
 • Tužba.

Sporazumom o alimentaciji

Sporazum o zakonskom izdržavanju se dakle sačinjava u formi javnobeležničkog zapisa onda kad se primalac i davalac izdržavanja unapred dogovore oko uslova i visine izdržavanja i sačine sporazum, koji kasnije potvrđuje u formi javnobeležničkog zapisa koji predstavlja izvršnu ispravu. Na taj način može se efikasno izbeći vođenje sudskog spora, a stranke se mogu dodatno motivisati da svoj međusobni odnos razreše bez konflikta, brže, jeftinije i jednostavnije.

Tužba za alimentaciju

Tužba se podnosi ako se stranke ne mogu sporazumeti oko uslova izdržavanja, onom sudu na čijem području tuženi ima prebivalište odnosno boravište, ili sudu na čijem području lice koje traži izdržavanje ima prebivalište odnosno boravište.

Postupak za izdržavanje je naročito hitan, što znači da se prvo ročište zakazuje u roku od 8 dana od dana kada je tužba primljena u sud.

Alimentacija za dvoje dece ili više dece

Kada se određuje minimalna alimentacija za dvoje dece procentualno će najčešće biti određena u opsegu od 15% - 50% primanja roditelja koji je davalac izdržavanja. Kako će biti raspodeljena alimentacija među decom zavisi od procena suda. Najčešća situacija u praksi sa kojom se srela naša kancelarija je da od određenog iznosa, svakom detetu pripadne po polovina iznosa, ali je svakako moguće da raspodela bude drugačija, u zavisnosti od potreba deteta, na primer 70% za jedno dete, a 30% za drugo.

Pa tako na primer ako davalac izdržavanja ima primanja od 100.000 dinara, i ako sud odrediti da će iznos izdržavanja biti 40% za dvoje dece, tako da svako dobija po 50% tog iznosa - tada će alimentacija iznositi po 20.000 dinara za svako dete.

U svakom slučaju iznos izdržavanja se mora tako odrediti i raspodeliti da se svakom detetu obezbedi isti standard života kakav uživa i roditelj koji je dužnik plaćanja alimentacije.

Kazna zatvora zbog nepacanja alimentacije

Neplaćanje alimentacije

Izdržavanje je zakonska obaveza, te kada je ona ustanovljena sudskom odlukom, njeno nepoštovanje sa sobom povlači i određene posledice. Tako lice koje nije zaposleno, a ima obavezu izdržavanja, dužno je da aktivno traži zaposlenje, kako bi ostvario prihode i ispunjavao obavezu izdržavanja, jer je nedavanje izdržavanja i krivično delo protiv braka i porodice koje je propisano Krivičnim zakonikom.

Za ovo krivično delo (nedavanje izdržavanja) je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do dve godine.

Dakle, da bi davalac izdržavanja mogao biti krivično gonjen za nedavanje izdržavanja, potrebno je dakle da je izdržavanje ustanovljeno sudskom odlukom i da davalac izdržavanja ne izvršava svoju odluku.

Retroaktivno plaćanje alimentacije

Obaveza plaćanja alimentacije ustanovljava se za ubuduće, od momenta donošenja presude, tako da se ona plaća u napred, a ne unazad. Svakako da postoje i izuzeci od ovog pravila, kada se ipak iznos alimentacije može isplaćivati regresno, odnosno unazad, a to je na primer slučaj, kada su srodnici koji nisu imali obavezu na to, izdržavali dete umesto roditelja koji jeste imao obavezu a nije plaćao.

Prestanak plaćanja alimentacije

Postoji više slučajeva na osnovu kojih obaveza izdržavanja može prestati:

 • Kada istekne vreme trajanja izdržavanja u skladu sa zakonom, odnosno sudskom odlukom.
 • Smrću poverioca ili dužnika izdržavanja.
 • Kada poverilac izdržavanja stekne dovoljno sredstava za izdržavanje, osim ako poverilac izdržavanja nije maloletno dete.
 • Kada dužnik izdržavanja izgubi mogućnost za davanje izdržavanja ili davanje izdržavanja postane za njega očigledno nepravično, osim ako poverilac izdržavanja nije maloletno dete.
 • Kada primalac izdržavanja zaključi novi brak, ili zasnuje vanbračnu zajednicu.

Značajno je pomenuti da supružnik čije je pravo na izdržavanje jednom prestalo ne može ponovo ostvariti pravo na izdržavanje od istog supružnika.

Zahtev za prekid alimentacije može podneti i izdržavano lice kada prestane potreba za izdržavanjem.

Kako do alimentacije kad je roditelj u inostranstvu?

Ukoliko se roditelj koji je dužnik izdržavanja nalazi u inostranstvu, tada se oni dugovani iznosi na ime izdržavanja mogu naplatiti iz njegove imovine koja se nalazi u Srbiji. Šta ako roditelj nema imovine u Srbiji? Ova situacija u mnogome komplikuje stvari, budući da je prethodno neophodno proveriti postojanje mogućnosti za priznanje i izvršenje presude domaćeg suda u stranoj državi u kojoj se nalazi roditelj, davalac izdržavanja.

Pravna pomoć advokata za alimentaciju

Ako Vam bude potrebna pravna pomoć koju pruža advokat novi sad za alimentaciju i zastupanje u postupcima za ostvarivanje Vaših prava, budite slobodni da nas kontaktirate u slučaju potrebe za zastupnjem ili dodatnim informisanjem.