Slika pocepanog srca

Razvod Braka

U Srbiji se godišnje prosečno razvede oko 9.000 brakova što je potreba da se pronađe advokat za razvod braka od velikog značaja. Razlozi za razvod braka mogu biti raznoliki, od prevare, gubitka emocija, nedostatka materijalnih primanja, nasilja, pa sve do neslaganja oko bitnih pitanja za zajednički život.

U ovom blogu pokušačemo da Vam predstavimo najvažnije pravne aspekte razvoda braka, a potom i da odgovorimo na ona najlečešća pitanja koja nama klijenti postavljaju, a sa kojima se iznova susrećemo u praksi.

Kako započeti postupak za razvod braka?

Kada se supružnik odluči na razvod braka, prvo pitanje koje postavi sebi jeste upravo kako započeti postupak za razvod braka? Razvod u najčešćem broju slučajeva predstavlja traumatično iskustvo i neprijatnu životnu situaciju, te iz tog razloga postupak za razvod braka licima koja nemaju dovoljno pravnog znanja deluje prilično komplikovano, dok je objektivno procedura jednostavna.

Jedini razlog koji celu stvar čini komplikovanom jesu zapravo poremećeni lični odnosi supružnika zbog uključenih emocija koje prate čitav postupak.

Razlikuju se dva načina za razvod braka.
Prvi, u praksi lakši, brži i jednostavniji jeste sporazumni razvod, do kog može doći na osnovu sporazuma bivših supružnika o svim najvažnijim pitanjima za razvod braka, i drugi, do kog dolazi kada su odnosi između supružnika ozbiljno i trajno poremećeni toliko da se ne mogu sporazumeti oko značajnih pitanja, i jedini način da se razvedu jeste podnošenjem tužne nadležnom sudu.

Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka je razvod čije je osnovno obeležje saglasnost oba supružnika da se razvedu. To podrazumeva da postoji saglasnost o svim bitnim ličnim i porodičnim odnosima, kao i o imovinsko pravnim odnosima.

Sporazumni razvod braka dakle podrazumeva tri sporazuma koji se podnose sudu u jednom istom ili u tri posebna dokumenta. Za svaki od sporazuma zakon propisuje neophodne elemente.

Naša advokatska kancelarija sačinjava sporazume o razvodu i zastupa klijente na ročištima u razvodu po tužbi i u ovim postupcima ima bogato iskustvo.

Najčešće se u praksi advokat angažuje kod sporazumnog razvoda braka kada su stranke u inostranstvu i ne mogu prisustvovati ročištu.

Koje su prednosti sporazumnog razvoda braka?

Sporazumni razvod braka ima brojne prednosti. Osim toga što se u najvećem broju slučajeva završava na jednom ročištu, novčano je mnogo povoljniji.

Neophodni elementi za sporazumni razvod braka

Osnovni uslov za sporazumni razvod je saglasnost supružnika da se brak uopšte razvede.

Saglasnost da se brak sporazumno razvede se ogleda se u predlogu za sporazumni razvod kao zahtev sudu da se određeni brak razvede.

Najčešće oko pitanja razvoda postoji saglasnost supružnika, a do nemogućnosti razvoda po sporazumu dolazi zbog nesaglasnosti oko drugih pitanja. Pre svega onih koji se odnose na decu i posebno na podelu zajedničke imovine.

Sporazum o vršenju roditeljskog prava

Najvažnije pitanje sporazuma je kom roditelju će se poveriti da vrši roditeljsko pravo. Predlog mora sadržati sporazum o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava.

U predlogu sporazuma mora se navesti gde će biti prebivalište deteta nakon razvoda.

U slučaju da se roditelji sporazumeju da samo jedan od njih vrši roditeljsko pravo neophodno je odrediti i visinu izdržavanja i model viđanja deteta sa drugim roditeljem.

Sporazum o deobi zajedničke imovine

Ovo je treći sporazum o kom mora postojati saglasnost supružnika.

Praksa je da se predlogom obuhvati imovina veće vrednosti, tj. nepokretnosti, vozila, sredstva u bankama, udeli u firmama i slično.

Pretpostavka kod deobe zajedničke imovine je da su udeli supružnika jednaki.

Imovina koja je stečena radom tokom trajanja bračne zajednice, predstavlja zajedničku imovinu supružnika. Budući da se kroz sporazumni razvod braka rešavaju svi odnosi među supružnicima, veoma je bitno i oko zajedničke imovine postići sporazum.

Ukoliko bračni par nema decu, predlog za sporazumni razvod braka svodi se na saglasnost da se brak razvede i saglasnost o načinu deobe zajedničke imovine.


Koliko traje sporazumni razvod braka?

Postupak sporazumnog razvoda, najčešće se završava na samo jednom ročištu! Ukoliko predlog za sporazumni razvod braka sadrži sve neophodne elemente, sud odlukom usvaja predlog i odlučuje da je brak razveden.


Razvod braka

Tužba za razvod braka

Tužba za razvod braka je dosta nepovoljniji način za razvod braka. Do tužbe za razvod braka dolazi ukoliko su odnosi među supružnicima toliko poremećeni da se objektivno ne može ostvariti zajednica života i da ne mogu da postignu saglasnost o bitnim elementima sporazumnog razvoda braka.

Koliko dugo traje razvod braka po tužbi, koliki su troškovi, kao i koliko će se zakomplikovati proces zavisi od brojnih faktora među kojima su, najvažnija pitanja posedovanja zajedničke imovine i dece. U svakom slučaju, ovo je duži i teži način za razvod u odnosu na sporazumni razvod braka.

Potrebni papiri za razvod braka

Izvod iz Matične knjige venčanih i izvod iz Matične knjige rođenih za svako od dece (ako u braku imaju zajedničku decu). Nakon podnošenja potrebne dokumentacije na uvid pristupa se pisanju tužbe za razvod braka.

Troškovi razvoda braka

Troškovi advokata

Osobe koji su u postupku razvoda braka se često pitaju koliko će iznositi advokatski troškovi. Prema advokatskoj tarifi troškovi za razvod braka su sledeći:

  • sastav tužbe iznosi 16.500,00 dinara
  • izlazak advokata na ročište iznosi 18.000,00 dinara

U praksi postoji mogućnost da klijentima advokat za razvod usluge naplati u iznosu od 50% tarife. U postupcima za razvod se naplata od 50% advokatske tarife često dešava.

Sudski troškovi za razvod braka

Pored troškova advokata u postupcima razvoda postoje i sudski troškovi. Iznos takse na tužbu je 2.660,00 dinara, taksa na presudu se plaća u istom iznosu.

Troškove za razvod braka najčešće plaća svaka strana za sebe.


Posledice razvoda braka

Razvod braka prozrokuje ozbiljne i brojne posledice kao što su: prestanak obaveze izdržavanja osim u slučaju postojanja posebnih uslova između nekadašnjih supružnika, promena prezimena, podela zajedničke imovine...

Zbog ozbiljnih posledica koje po učesnike nastaju značajno je da advokat bude neko sa mnogo iskustva i znanja u ovoj oblasti.


Razvod braka deca

Međunarodna otmica dece kod razvoda

Dešava se da razdvojeni ili razvedeni roditelji otmu svoje dete (doslovno govoreći) i odvedu ga u drugu državu. Ovaj postupak krši prava deteta da održava redovan kontakt sa svakim od roditelja, ali takođe predstavlja i ozbiljan i složen problem koji je izvor sukoba među državama - kako pravnih tako i političkih.

U praksi se dešava da roditelji, odnosno jedan od njih, bez saglasnosti drugog odvede dete u inostranstvo.

U većini u društava i država, zaključivanje brakova između lica različitog državljanstva je uobičajena stvar, te samim tim dolazi do vezanosti tih lica za više država.

U 90% slučajeva u ovakvim brakovima, kada dođe do razvoda, odnosno dođe do raspada porodice, dešavaju se slučajevi roditeljske otmice dece.

Naša država je ugovornica Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece koja je doneta 1980. godine, a koja reguliše ovu materiju.

Osnovni cilj pomenute Konvencije jeste zaštita deteta, njegovih interesa i osnovnih prava, ostvarujući ga na način da se obezbeđuje što hitniji povratak deteta u zemlju uobičajenog boravišta, a sa druge strane, osiguravajući drugom roditelju, koji nije izvršio otmicu, pravo na staranje i održavanje ličnih odnosa koje postoji u jednoj državi, poštuje i u drugoj državi ugovornici.

U našoj državi je, kao centralni izvršni organ nadležan za sprovođenje Konvencije, određeno Ministarstvo pravde Republike Srbije.

U zavisnosti od toga da li se zahteva vraćanje deteta ili ostvarivanje prava na viđanje deteta, podnosi se odgovarajući zahtev nadležnom Ministarstvu, uz zahtev, dostavlja se i potrebna dokumentaciju (izvod iz matične knjige rođenih za dete, odluke suda ili drugog organa koje se odnose na staranje nad detetom, i dr.), kao i dokaze na kojima počiva zahtev, a koji moraju biti sačinjeni na srpskom jeziku, ali i prevedeni na jezik države u koju je dete odvedeno, a koja je takođe potpisnica Konvencije.

Kada se radi o saglasnost za prelazak maloletnih lica preko granice kada je dete sudskom odlukom povereno jednom roditelju sa aspekta Porodičnog zakona, iako suprotno samom zakonu da takva saglasnost nije potrebna, jer se izričito navodi da je saglasnost drugog roditelja potrebna samo kada dete menja prebivalište, u praksi je situacija pokazala da granična policija i carinski organi traže ovu saglasnost prilikom prelaska granice.

Ne znam gde živi moj supružnik - kako da se razvedem?

Čest je slučaj da se supružnici rastanu, nakon čega se jedan od supružnika odseli u inostranstvo, ili na drugu adresu, a da o tome ne obavesti drugog. U navedenoj situaciji, mogućnost za uspešno dostavljanje tužbe za razvod braka često je svedena na minimum, a čije dostavljanje je preduslov za nastavak postupka razvoda braka.

U situaciji da vam je prebivalište ili boravište supružnika nepoznato, kao i u slučaju da se on nalazi u drugoj državi, a dostavljanje nije moglo da se izvrši, tuženom se može postaviti privremeni zastupnik za postupak razvoda braka.

Da li je obavezno moje lično prisustvo na ročištu za razvod braka?

Odgovor je ne! Ukoliko niste u mogućnosti da se lično pojavite na ročištu za sporazumni razvod braka, ili ne želite da se izlažete dodatnom stresu, specijalnim punomoćjem možete ovlastiti advokata koji će se pojaviti na tom ročištu umesto Vas.

Šta da radim? Razveo sam se pre nekoliko godina u inostranstvu, ali razvog braka nije upisan u Srbiji, te ne mogu ponovo da zakčjučim brak.

Česta situacija u praksi jeste da ljudi koji se odsele u drugu državu jednostavno ne prijave činjenicu razvoda braka u Srbiji, pa se kasnije suočavaju sa brojnim izazovima kada žele da zaključe novi brak. Ovakvo stanje ne predstavlja problem, budući da zakoni Republike Srbije predviđaju postupak priznavanja strane sudske odluke.