Drzavljanstvo Republike Srbije

Državljanstvo Srbije
Kako do pasoša?

Srpsko državljanstvo je odnos između određenog fizičkog lica i države Republike Srbije, na osnovu kojeg postoje međusobna prava i obaveze, kao što su na primer obaveza plaćanja poreza ili izborno pravo.

Radi se o odnosu koji ima trajan karakter, koji se zasniva pod odgovarajućim uslovima, ali isto tako može i da prestane.

Stranci su sva lica koja nemaju državljanstvo Republike Srbije.

Sadržaj:

Kako se može steći srpsko držvljanstvo?

Matični zakon kojim su reglisani načini, potrebna dokumentacija, nadležni organ za odlučivanje kao i sam postupak za sticanje srpskog državljanstva je Zakon o državljanstvu Republike Srbije koji predviđa različete načine na osnovu kojih možete steći državljanstvo Republike Srbije i postati njen državljanin:

 1. Na osnovu porekla.
 2. Po osnovu rođenja na teritoriji Republike Srbije.
 3. Na osnovu prijema u državljanstvo.

Na osnovu porekla

Sticanje državljanstva Republike Srbije na osnovu porekla predstavlja najzastupljeniji način na osnovu kojeg neko lice postaje državljanin države Srbije.

Ono stiče lice:

 1. čija su oba roditelja u trenutku njegovog rođenja državljani Republike Srbije,
 2. čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije, a dete je rođeno na teritoriji Republike Srbije,
 3. rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije, a drugi je nepoznat ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva.

Ako je jedan od roditelja, u trenutku rođenja deteta u inostranstvu, državljanin Republike Srbije, a drugi je strani državljanin, dete može steći državljanstvo na osnovu porekla ukoliko ga roditelj koji je državljanin Republike Srbije prijavi do navršene 18. godine života kod nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije kao državljanina Republike Srbije i ako podnese zahtev za upis deteta u evidenciju državljana nadležnom organu u Republici Srbiji.

Punoletne osobe rođene u inostranstvu čiji je jedan od roditelja u trenutku njihovog rođenja bio državljanin Republike Srbije, a drugi državljanin strane države, imaju mogućnost da steknu državljanstvo Republike Srbije na osnovu porekla ako do navršene 23. godine života podnese zahtev za upis u evidenciju državljana nadležnom organu u Republici Srbiji, pod uslovom da nije steklo državljanstvo Republike Srbije na drugi način.

Za lica koja su usvojena, zahtev podnosi usvojilac, dok za lica pod starateljstvom to čini staratelj.

Sticanje drzavljanstva ukoliko je jedan od roditelja drzavljanin Republike Srbije

Po osnovu rođenja na teritoriji Republike Srbije

Dete koje se rodilo ili je nađeno na teritoriji Republike Srbije rođenjem stiče državljanstvo ako su mu oba roditelja nepoznata ili nepoznatog državljanstva ili su bez državljanstva ili ako je dete bez državljanstva. Ovo državljanstvo važi od momenta rođenja deteta, i može prestati ako se do njegove navršene 18. godine života utvrdi da su mu otac i majka strani državljani.

Na osnovu prijema u srpsko državljanstvo

Srpsko državljanstvo možete dobiti i ako ste stranac, kome je shodno propisima o kretanju i boravku stranaca odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji podnošenjem aplikacije za srpsko državljanstvo pod uslovom:

 • Da ste napunili 18 godina života i da vam nije oduzeta poslovna sposobnost.
 • Da imate otpust iz državljanstva strane države čiji ste državljanin ili da podnesete dokaz da ćete dobiti otpust ako postanete srpski državljanin.
 • Republika Srbija jedna je od zemalja koja omogućava dvojno državljanstvo sa brojnim državama, bez uslovljavanja da imate otpust iz stranog državljanstva.
 • Da ste imali prijavljeno prebivalište na territoriji Republike Srbije do podnošenja zahteva najmanje tri godine, odnosno najmanje dve godine, ako ste rođeni na teritoriji Republike Srbije i ukoliko podnesete pisanu izjavu da Republiku Srbiju smatrate svojom državom.

Sticanje državljanstva pod ublaženim uslovima

Pod određenim činjenicama, lice može da bude primljeno u državljanstvo Republike Srbije pod ublaženim uslovima od onih koji su navedeni u prethodnom delu.

Sticanje srpskog državljanstva na osnovu zaključivanja braka sa državljaninom Republike Srbije

Stranac može dobiti srpsko državljanstvo ako je u braku sa srpskim državljaninom najmanje tri godine, i ako mu je odobreno stalno nastanjenje u Srbiji.

Sticanje srpskog državljanstva prijemom

Po osnovu prijema strani državljani mogu dobiti srpski pasoš ukoliko bi njihov prijem u državljanstvo Republike Srbije za nju predstavljao poseban interes, na primer promocija naše države u inostranstvu, kao i naše kulture, investiranjem ili pružanje pomoći i podrške srpskom narodu na neki drugi način.

Mnoge poznate ličnosti su na ovaj način dobile naš pasoš , neki od najpoznatijih su čuveni Bojsiiz popularne serije Mućke, odnosnoDžon Čalis, potom tu su brojni sportisti članovi fudbalskih i košarkaških klubova, kao što su Kevin Panter i Čarls Dženkins, potom holivudske zvezde Rejf Fajns i Stiveng Sigal.

Srpsko državljanstvo koje se daje pripadnicima srpskog naroda

Svi pripadnici srpskog naroda, odnosno njihovi potomci, koji Republiku Srbiju doživljavaju kao svoju, mogu dobiti srpsko državljanstvo ukoliko dokažu etničku vezu sa državom Srbijom, bez obaveze odricanja drugog državljanstva ili življenja na njenoj teritoriji, uz prethodnu ispunjenost uslova da se radi o punoletnoj osobi koja je dala pismenu izjavu da Srbiju smatra svojom državom.

Srpsko državljanstvo koje se daje izbeglim, prognanim i raseljenim licima sa prostora bivše SFRJ

Kao posebna katerogorija lica koja imaju pravo da dobiju srpski pasoš javljaju se lica koja su rođena u nekoj od država bivše Jugoslavije ili imaju njihovo državljanstvo, a koja kao izbegla, prognana ili raseljena lica borave u Srbiji.

Kako izgleda postupak za prijem u državljanstvo?

Zahtev za sticanje ili prestanak državljanstva Republike Srbije podnosi se organu unutrašnjih poslova, preko jedinica u mestu prebivališta, odnosno boravišta, stranke ili punomoćnika, a može se da se podnese i preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu. Podnosiocu zahteva se izdaje potvrda o podnetom zahtevu.

Kako prestaje državljanstvo Republike Srbije?

 1. Otpustom - ukoliko se radi o licu koje je navršilo 18 godina, da je izmirio sve poreske i zakonske obaveze, da nema smetnji u pogedlu vojne dužnosti, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, i da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.
 2. Odricanjem - ako se radi o punoletnom državljaninu strane države, koji je rođen i živi u inostranstvu, i nije navršio 25. godina.
Prelazenje granice sa srpskim pasosem

Zašto srpski pasoš?

Srbija predstavlja zemlju koja se polako ali sigurno razvija, te se kao posledica tog razvoja javlja i sve jači ugled i značaj naše države u svetskoj diplomatiji. Geografska pozicija, kulturno - istorijsko nasleđe, privreda u povoju samo su neki od razloga zbog kojih možete biti zainteresovani za srpski pasoš, bez obzira da li se radi o poslovnim ili ličnim razlozima. Iako još uvek ne spada u red najjačih na svetu, srpski pasoš njegovim imaocima pruža brojne mogućnosti:

 • Boravak u velikom broju država na svim kontinentima bez vize ili uz mogućnost uzimanja vize po dolasku u inostranu državu, uključujući sve države EU, Tursku, Kinu, Egipat, Rusiju...
 • Različiti osnovi za sticanje državljanstva.
 • Državljani Republike Srbije mogu imati više pasoša i više državljanstava bez odricanja od drugog.