Dokument potreban za boravak stranaca u Srbiji

Boravak stranaca u Srbiji

Mogućnosti koje pruža savremeno poslovanje dovode do migracija ljudi, koji u potrazi za boljim životom i poslom, često napuštaju svoje matične države i sele se u inostranstvo.

Za život u Republici Srbiji, sve veći broj stranih državljana pokazao je zainteresovanost, čime je naša država postala jedna od najpoželjnijih i popularnijih destinacija za preseljenje. Razlozi za ovako nešto su brojni, pre svega veoma liberalno zakonodavstvo kada je u pitanju imigraciono pravo, investicije i državni podsticaji, jednostavna procedura za otvaranje firme, mogućnost kupovine nepokretnosti za strane državljane i drugi razlozi, koji našu zemlju čine atraktivnom destinacijom za život i poslovanje.

Da bi strani državljani uopšte mogli da borave i rade u Republici Srbiji na legalan način, potrebno je da pribave odgovarajuću dokumentaciju kako bi dobili odobrenje za privremeni boravak i radnu dozvolu. U zavisnosti od osnova po kome se dobija privremeni boravak i radna dozvola, razlikuje se i potrebna dokumentacija.

Pod strancem se podrazumeva svako lice koje nije državljanin Republike Srbije.

Sadržaj:

Viza za Srbiju

Dražvljanima pojedinih država, za ulazak u Republiku Srbiju neophodna je viza, dok nekim drugima, viza nije neophodan uslov za ulazak u zemlju.

Naše zakonodavstvo predviđa sledeće vize za ulazak u Srbiju:

 1. A viza - Tranzitna ili Aerodromska viza izdaje se državljanima pojedinih država iz bezbednosnih razloga na period do 6 meseci za kretanje kroz područje aerodroma bez mogućnosti ulaska na teritoriju Republike Srbije, ukoliko pak strani državljanin ne napušta međunarodno tranzitno područje aviona ili aerodroma, ova viza mu ne treba.
 2. C viza - Viza za kraći boravak, najčešće se izdaje u poslovne svrhe, radi dolaska na poslovne sastanke ili konferencije, kao i radi zaključivanja ugovora o radu. Takođe se izdaje i za turistička putovanja. Izdaje se na period od 180 dana, i važi od dana prvog ulaska u Srbiju, boravak ne može biti duži od 90 dana.
 3. D viza - Viza za duži boravak, predstavlja odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije strancu, u trajanju od 90 do 180 dana, ako mu je za ulazak u Republiku Srbiju neophodna viza, radi podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka. Ova viza se pribavlja pre dolaska u Srbiji. Državljanima pojedinih država, kao što je Ruska Federacija nije potrebna posebna viza da bi ušli u Srbiju i u njoj boravili do 30 dana, dok je državljanima Nepala ili Indije uvek potrebna viza. Važno je istaći da osnov za podnošenje zahteva za dobijanje D vize mora biti istovetan osnovu izdavanja dozvole za privremeni boravak.

Zahtevi za izdavanje vize se dostavljaju diplomatsko-konzularnom predstavništvu naše zemlje u zemlji u kojoj podnosilac zahteva zakonito boravi.

Beli karton za strance

Beli karton je naziv za dokument prijave boravišta stranca. Da bi strani državljanin uopšte mogao legalno da boravi u našoj državi, neophodno je da izvrši prijavu boravka u roku od 24h časa od dolaska u mesto privremenog boravišta.

Beli karton se dobija tako što vlasnik stana, nadležnoj policijskoj upravi podnose prijavu boravka stranca, uz podnošenje propratne dokumentacije, kao što je pasoš i dokaz o vlasništvu nad stanom. Ukoliko boravite u hotelu ili drugom ugostiteljskom objektu oni su dužni da vas registruju u nadležnoj policijskoj stanici. Lično prisustvo stranca nije neophodno.

Putovanje u Srbiju i privremeni boravak za strance

Privremeni boravak za strance

Nakon što stranac dobije “beli karton”, sledeći korak jeste podnošenje zahteva za privremeni boravak. Privremeni boravak predstavlja dozvolu za boravak stranca u Srbiji koja se može odobriti na rok od maksimalno tri godine od dana podnošenja zahteva i može se produžavati.

Važno je istaći da privremeni boravak ne može trajati duže od perioda na koji je izdat pasoš stranca odnosno 3 meseca pre isteka pasoša. O dužini trajanja privremenog boravka u svakom pojedinačnom slučaju, odlučuje nadležni organ, koji privremeni boravak može odobriti na period od 6 meseci na primer jer prilikom odlučivanja ima diskreciono pravo da odluči o dužini perioda na koji se odobrenje izdaje.

Dozvola za privremeni boravak izdaje se strancu zbog nekog od sledećih razloga:

 1. Zapošljavanje i samozapošljavanje
 2. Spajanje porodice
 3. Vlasništvo nad nepokretnosti
 4. Školovanje studiranje ili specijalizacija
 5. Lečenje
 6. Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji i prenosa tehnologija
 7. Kretanje u okviru istog privrednog društva

U praksi, najčešće korišćeni osnovi za dobijanje privremenog boravka su zapošljavanje ili samozapošljavanje, i spajanje porodice o čemu će biti više reči u nastavku teksta.

Dokumentacija za privremeni boravak

Potrebnu dokumentaciju čije prilaganje je neophodno uz zahtev, bez obzira o kom osnovu je reč, čini sledeće:

 • Važeći pasoš
 • Beli karton
 • Dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka
 • Dokaz o uplati odgovarajuće takse
 • Dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • Popunjen formular
 • Dve fotografije

Lično prisustvo stranca prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak je neophodno. Stranac kome je odobren privremeni boravak mora koristiti svoj boravak na način i u svrhe za koji mu je odobren. Rok za podnošenje zahteva za produženje je najranije tri meseca od isteka roka, a najkasnije 30 dana pre isteka prethodno odobrenog privremenog boravka.

Privremeni boravak po osnovu zapošljavanja - jedinstvena dozvola

Da bi stranac moga da dobije radnu dozvolu za stranca po osnovu zapošljavanja, neophodno je da firma koja želi da ga zaposli Nacionalnoj službi za zapošljavanje podnese prijavu potrebe za zapošljavanjem radi sprovođenja testa tržišta rada.

Nakon što nacionalna služba utvrdi da za prijavljenu poziciju nema odgovarajućih kandidata koji su državljani republike Srbije, ili drugih stranaca koji već legalno borave u Srbiji, tada poslodavac i stranac zaključuju ugovor o radu, koji predstavlja osnov za podnošenje zahteva za privremeni boravak, a potom i radnu dozvolu za stranca. Važno je napomenuti da ugovor o radu nije jedini ugovor koji firma i stranac kao zaposleni mogu da zaključe, već to mogu biti i neki drugi ugovori, kao što su ugovoro privremenim i povremenim poslovima, ugovor o pružanju usluga...

Kao pozitivna novina koja je uvedena u naše zakonodavstvo, jedinstvena dozvola obuhvata i dozvolu za boravak i dozvolu za rad. Umesto dva posebna dokumenta, izdaje se jedan, kojim se procedura dobijanja dozvola višestruko ubrzava. Jedinstvena dozvola se izdaje u formi biometrijskog dokumenta, izdatog od strane MUP-a.

Privremeni boravak po osnovu samozapošljavanja ili otvaranja firme

U praksi, svakako najčešći i najjednostavniji osnov za dobijanje jedinstvene dozvole je osnivanje firme. Naše zakonodavstvo, razlikuje četiri pravne forme, i preduzetnika kao posebnog privrednog subjekta.

Da biste stekli uslov za podnošenje zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole, najvažnije je da u Agenciji za privredne registre budete registrovani kao preduzetnik ili osnivač, član ili zakonski zastupnik privrednog društva. Dakle, neophodan uslov jeste činjenica registracije u APR-u.

Celokupan proces je digitalizovan i lično predavanje samog zahteva nije neophodno, već se on podnosi online preko zvaničnog sajta uz skeniranu neophodnu dokumentaciju:

 • Zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje,
 • Putna isprava,
 • Odobrenje o privremenom boravku stranca u Srbiji,
 • Ugovor ili predugovor o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora gde će obavljati delatnost,
 • Dokaz da je uplaćena administrativna taksa.

Privremeni boravak na osnovu spajanja porodice

Ostvarivanje privremenog boravka radi spajanja porodice

Porodica kao osnovna gradivna ćelija svakog društva uživa posebnu zaštitu, pa tako i naše zakonodavstvo omogućava dobijanje privremenog boravka supružniku, vanbračnom partneru ili detetu, stranaca koji je prethodno već dobio odobrenje za boravak u Srbiji.

Uslovi, kao i dokumentacija razlikuju se u zavisnosti od toga da li aplikaciju podnosi bračni partner ili se radi o vanbračnoj zajednici sa domaćim državljaninom ili strancem koji već legalno boravi u Srbiji.

Stalni boravak stranaca u Srbiji

Kada se strancu može odobriti stalno nastanjenje?

Da bi stranac stekao stalno nastanjenje u našoj državi, prvi uslov jeste da neprekidno boravi 36 meseci po osnovu jedinstvene dozvole ili privremenog boravka, odnosno 3 godine ako je u braku sa državljaninom Republike Srbije ili sa strancem koji ima stalno nastanjenje. Povremena odsustva se tolerišu, kao što je jednokratno odsustvo od 6 meseci ili višekratno koje nije duže od 10 meseci.

Kako izgleda procedura?

Zahtev za stalno nastanjenje u Republici Srbiji se podnosi nadležnom organu, a o zahtevu se rešava u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva. Uz zahtev je nepohodno podneti potrebnu dokumentaciju. Kada se strancu odobri stalno nastanjenje, izdaje mu se lična karta za stranca. Stranac mora lično preuzeti svoju ličnu kartu.

Kako prestaje pravo na stalno nastanjenje?

Strancu prestaje pravo na stalno nastanjenje ako:

 1. Predstavlja stvarnu i ozbiljnu pretnju po javni poredak ili njegov dalji boravak na teritoriji države predstavlja neprihvatljiv rizik po bezbednost Republike Srbije i njenih građanja,
 2. mu je izrečena zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja stranca,
 3. je dao lažne podatke o svom identitu ili prikrio okolnosti koje su bile od značaja za odlučivanje o pravima u prethodnom postupku,
 4. se utvrdi da se iselio iz Republike Srbije ili da je neprekidno boravio u inostranstvu duže od jedne godine,
 5. se odrekao od prava na stalno nastanjenje.
Online podnosenje zahteva za privremeni boravak

Najčešća pitanja koja nam postavljaju klijenti

1.Koliko dugo traje postupak za izdavanje dozvole za privremeni boravak ili jedinstvene dozvole?

Trajanje postupka najviše zavisi od osnova po kom se podnosi zahtev. Pojedini zahtevi se i dalje mogu podneti preko nadležne policijske stanice, na primer zahtev po osnovu posedovanja nepokretnosti. U ostalim slučajevima, obrada podataka od strane Ministarstva unutrašnjih poslova može trajati do 15 dana, ali od momenta podnošenja zahteva, stranac može boraviti u Srbiji bez obzira na dane svog turističkog boravka.

2.Da li može da se produži zahtev za privremeni boravak, ili jedinstvenu dozvolu u Srbiji ukoliko i dalje postoji pravni osnov za boravak u Srbiji?

Privremeni boravak, odnosno jedinstvena dozvola mogu biti produženi dokle god strani državljanin ima pravni osnov za podnošenje zahteva za produženje.

3.Da li je neophodno angažovanje advokata za imigraciono pravo?

Angažovanje advokata u mnogome olakšava sprovođenje celokupne procedure, svodeći mogućnost “greške u koracima” na minimum, stoga je uvek preporuka angažovanje advokata za imigraciono pravo.

4.Da li je neophodno fizičko prisustvo stranca radi podnošenja zahteva?

Ne, fizičko prisustvo nije neophodno, prijava može biti podneta putem interneta. Jedino je neophodno lično prisustvo prilikom preuzimanja nalepnice za dozvolu za privremeni boravak, koja će biti nalepljena u pasošu.

5.Koji su troškovi koji prate proceduru za privremeni boravak u Srbiji?

Od troškova koji su neophodni, potrebno je platiti taksu za podnošenje zahteva za privremeni boravak koja iznosi 19.200,00 dinara, kao i proviziju banke, ako se zahtev podnosi elektronski.

6.Koji su razlozi za prestanak dozvole za privremeni boravak?

Dozvola za privremeni boravak može prestati ukoliko se naknadno sazna da za stranca kome je odobren privremeni boravak postoji jedan ili više razloga propisanih Zakonom za odbijanje zahteva za privremeni boravak i nakon isteka dozvole za privremeni boravak, koja nije u zakonskom roku produžena.