Otvaranje firme

Otvaranje firme

Otvaranje firme je proces registracije pravnog entiteta kod nadležnih državnih organa kako bi se obavljala legalna poslovna aktivnost.

Otvaranje firme predstavlja ključni korak za preduzetnike na putu realizacije poslovnih ideja. Proces otvaranja firme zahteva razumevanje zakonskih procedura, izbor pravne forme i strategiju za efikasno upravljanje resursima, što je neophodno za uspešno pozicioniranje na tržištu i online prisustvo.

Sadržaj:

Kako otvoriti firmu?

Kako otvoriti firmu

Prvi korak koji morate preduzeti ukoliko želite da poslujete u Srbiji je da registrujete firmu. Proces registracije se obavlja u Agenciji za privredne registre, poznatoj kao APR, podnošenjem zahteva i relevantne dokumentacije. Takođe, neophodno je da otvorite poslovni bankovni račun. U nekoliko radnih dana, APR odobrava vaš zahtev za registraciju, i vaša kompanija postaje pravno lice.

Pre nego što započnete registraciju, razmislite o sledećim važnim pitanjima:

 • Nazivu firme.
 • Pretežnoj delatnosti vaše firme.
 • Sedištu kancelarije.
 • Broju zaposlenih koje planirate imati.

Izbor poslovnog imena

Izbor pravog poslovnog imena, odnosno naziva za vašu firmu je zakonska obaveza. Svaka firma mora da poseduje poslovno ime koje se razlikuje od imena drugih firmi upisanih u APR-u, a koje obavljaju istu ili sličnu delatnost. Poslovno ime firme mora da sadrži tri osnovne informacije:

 1. Naziv firme
 2. Označenje pravne forme društva (da li je to društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko, akcionarsko društvo, itd)
 3. Mesto sedišta firme

Primer: PETAR TRADE DOO BOLJEVAC

Osim ovih obaveznih, možete dodati i druge elemente u poslovno ime, pod uslovom da su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Sastanak pred otvaranje firme

Pre nego što podnesete registracionu prijavu osnivanja firme, proverite da li je željeno ime za vašu kompaniju već zauzeto. To možete uraditi na veb stranici Agencije za privredne registre (APR). Ako je ime slobodno, možete ga rezervisati unapred plaćanjem odgovarajuće takse. Kršenje zakonskih odredbi koje se odnose na poslovno ime sa sobom povlači i određene posledice, kao što su naknada štete, promena poslovnog imena i drugo.

Izbor šifre delatnosti

Izbor odgovarajuće aktivnosti, odnosno delatnosti kojom će se vaša firma baviti od velikog je značaja. Pretežna delatnost je ona delatnost koja najviše doprinosi dobiti firmi. To je ona delatnost kojom će se pretežno vaša kompanija baviti. Osim ove, registrovane delatnosti, možete se baviti i drugim delatnostima.

Na primer, ako ste restoran, možda biste želeli i da prodajete suvenire.

Zbog čega je izbor prave šifre delatnosti toliko značajan? Osim onih očiglednih razloga, koje smo pobrojali, tu su i oni ostali, kao što su poreske obaveze ili obaveza izdavanja računa preko fiskalnih kasa ili e-fakture.

Ukoliko primetite da vam sporedna delatnost postaje glavni izvor prihoda? Tada morate izvršiti promenu delatnosti u APR-u, ali i izvršiti promenu osnivačkog akta.

Izbor prave šifre delatnosti nije samo administrativni korak, već i zakonom propisan element.

Osnivački akt

Osnivački akt je osnovni i najvažniji pravni dokument svakog privrednog društva u Srbiji. U zavisnosti da li se radi o jednočlanom ili društvu sa više članova, osnivački akt može biti u formi Odluke o osnivanju (ako je samo jedno lice osnivač) ili Ugovora o osnivanju (ako je više njih).

Da bi bio punovažan, osnivački akt mora biti overen od strane notara.

Sadržaj Osnivačkog akta obuhvata sledeće:

 • Podaci o članovima privrednog društva.
 • Poslovno ime i adresa sedišta društva.
 • Šifra delatnosti.
 • Ukupan iznos osnovnog kapitala društva.
 • Iznos novčanog uloga i opis nenovčanog uloga svakog člana.
 • Datum uplate novčanog uloga ili unošenje nenovčanog uloga.
 • Pojedinačni udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu.
 • Organi upravljanja i njihove nadležnosti.
 • Ovlašćenja osoba za zastupanje društva.
 • Trajanje i uslovi prestanka poslovanja.

Postupak osnivanja privrednog društva je potpuno digitalizovan, tako da se sva dokumentacija podnosi elektronski. Advokat specijalizovan za korporativno pravo može imati značajnu ulogu, budući da advokati mogu osim da pregledaju i sastave sve papire i registracionu prijavu, da ih elektronski overe i podnesu nadležnim institucijama i na taj način vam uštede vreme i liše vas neizbežnog stresa.

Zato je mudro imati advokata u svom timu, koji će se postarati da postupak otvaranja firme teče glatko i u skladu sa zakonom, brzo i efikasno.

Pravna forma preduzeća

Zakon o privrednim društvima razlikuje sledeće pravne forme privrednih društava:

 • Ortačko društvo,
 • Komanditno društvo,
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću,
 • Akcionarsko društvo.
 • I preduzetnik kao poseban oblik privrednog društva.

Odabir odgovarajuće pravne forme najviše će zavisiti od vaših poslovnih potreba. Svaka od napred navedenih formi ima svoje prednosti. U nastavku teksta ćemo se detaljno baviti sa dva najčešća oblika privrednih društava, osvrnuti se na prednosti jednog i drugog oblika, kao i međusobne razlike.

Otvaranje preduzetnika ili doo

Preduzetnik ili DOO

Odabir odgovarajuće pravne forme najviše će zavisiti od vaših poslovnih potreba. Svaka od napred navedenih formi ima svoje prednosti. U nastavku teksta ćemo se detaljno baviti sa dva najčešća oblika privrednih društava, osvrnuti se na prednosti jednog i drugog oblika, kao i međusobne razlike.

Ukoliko kao strani državljanin otvarate firmu ili se registrujete kao individualni preduzetnik da biste obavljali poslovnu delatnost u Srbiji morate imati odgovarajuću radnu dozvolu. Ovo se odnosi na situaciju kada ste kao osnivač ujedno i zaposleni u firmi koju ste otvorili.

Preduzetnik

Šta je preduzetnik?

Preduzetnik odnosno preduzetnička radnja je poseban privredni subjekat koji otvara jedno fizičko lice radi obavljanja delatnosti sa ciljem sticanja dobiti.

Ko može biti?

Preduzetnik može biti svako fizičko lice, kako nezaposleno tako i zaposleno. Dakle, preduzetničku radnju možete otvoriti čak i ukoliko ste već zaposleni ukoliko ispunjavate zakonom propisane uslove. Tada ćete biti preduzetnik iz radnog odnosa.

Odgovornosti poslovanja

Za obaveze preduzeća u ovoj formi obavljanja delatnosti odgovarate ličnom imovinom. Drugim rečima, ako se stvari ne odvijaju onako kako ste planirali, mogli biste izgubiti ličnu imovinu, kao što su stan i garaža, da biste pokrili eventualne dugove.

Primer:

Odlučili ste se za preduzetništvo. Imate stan i garažu na svom imenu. Otvorili ste preduzetničku radnju koja se bavi transportom. Razvoj poslovanja, nažalost, ne ide onako kako ste planirali, dugovi su se nagomilali, vi nemate odakle da namirite poverioce iz poslovanja, tako da se oni mogu namiriti iz vaše lične imovine. Odgovarate za obaveze radnje celokupnom svojom imovinom.

Troškovi otvaranja firme

Zakon o privrednim društvima ne propisuje obavezu investiranja određenog novčanog iznosa kao početnog kapitala kada otvarate preduzetničku radnju.

Registracija preduzetnika

Za osnivanje preduzetnika u Agenciji za privredne registre potrebno je da se priloži sledeća dokumentacija:

 • Popunjena registraciona prijava koju podnosi fizičko lice ili ovlašćeni punomoćnik.
 • Overena fotokopija lične karte fizičkog lica osnivača.
 • Dokaz o plaćenoj taksi odnosno naknadi za osnivanje.
 • Saglasnost organa o obavljanju delatnosti (saglasnost se prilaže samo ukoliko je neophodna).

Drugi oblici organizovanja

Ukoliko vam nije privlačna ideja o ličnoj odgovrnosti za obaveze društva, možda ćete hteti da razmislite o nekim drugim oblicima privrednih društava, kao što su društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo...

Poslovni prostor, društvo sa ograničenom odgovornošću

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Velika je šansa da ste prilikom razmišljanja o otvaranju firme našli na termin DOO, što je skraćenica za Društvo sa ograničenom odgovornošću.

DOO je omiljeni izbor mnogih sadašnjih i budućih privrednika, pa je tako pored preduzetnika i najčešći oblik privrednog društva u Srbiji.

U ovom obliku organizovanja privrednog društva vi kao vlasnik ili više vas ako imate poslovnog partnera, unosite u firmu određeni novčani iznos ili neke druge vrednosti u firmu, kao što su stan, mašine, intelektualna svojina, a za uzvrat stičete udeo u firmi. Kod društva sa ograničenom odgovornošću, kao što sam naziv i kaže, odgovornost osnivača ograničena je na veličinu njegovog udela u osnovnom kapitalu, što znači da ukoliko firma padne u stečaj ili dug, vaša lična imovina ostaje sigurna.

Zakon o privrednim društvima predviđa minimalani iznos novčanog kapitala od 100 dinara, što čini DOO vrlo privačnim i pristupačnim za osnivanje.

Registracija društva sa ograničenom odgovornošću

Za otvarenje DOO potrebna je sledeća dokumentacija:

 • Jedinstvena registraciona prijava osnivanja i upisa u registar poreskih obveznika potpisana od strane zakonskog zastupnika pravnog lica (ovlašćenog lica za zastupanje) ili lica koje ima punomoćje ovlašćeno od strane zastupnika društva.
 • Dokaz o identitetu članova društva - fotokopija lične karte za domaće državljane (fotokopija pasoša ukoliko je strani državljanin; ukoliko je osnivač pravno lice prilaže se izvod iz Registra, u kome je to pravno lice prethodno registrovano).
 • Osnivački akt (Odluka o osnivanju za jednočlano društvo ili Ugovor o osnivanju), sa overenim potpisima svih osnivača, odnosno članova društva kod javnog beležnika.
 • Odluka o imenovanju zastupnika, ako on nije određen osnivačkim aktom.
 • Overen potpis zastupnika kod javnog beležnika.
 • Potvrda iz banke o uplati novčanog uloga kao dokaz o uplati naknade za osnivanje (ukoliko se uplaćuje novčani ulog u društvo).
 • Sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga (samo ukoliko se unosi nenovčani ulog u društvo).
 • Dokaz o plaćenoj naknadi za registraciju osnivanja i dokaz o plaćenoj naknadi za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta.

Registracionu prijavu osnivanja podnosi lično osnivač, ovlašćeno lice ili punomoćnik.

Organi upravljanja DOO

Upravljanje društvom sa ograničenom odgovornošću, u zavisnosti od potreba osnivača, može biti jednodomno ili dvodomno.

U jednodomnom sistemu, društvo ima jednog ili više direktora koji su zakonski zastupnici društva, i skupštinu. Skupštinu društva čine svi vlasnici udela u društvu, a kada se radi o jednočlanom društvu, funkciju skupštine vrši jedini vlasnik udela. Što član ima veći udeo, ima veća prava.

Direktor, kao zakonski zastupnik sprovodi odluke skupštine, koja odlučuje o svim najvažnijim pitanjima u društvu.

U dvodomnom sistemu upravljanja, osim direktora i skupštine, organizuje se i nadzorni odbor.

Razlika između preduzetnika i DOO-a

Postoje značajne razlike između preduzetničke radnje i društva s ograničenom odgovornošću u Srbiji, slede najznačajnije:

PreduzetnikDOO
Pravni status
Fizičko lice koje obavlja poslovnu delatnost kao pojedinac.DOO je pravno lice koje može imati jednog ili više osnivača (fizičkih ili pravnih lica). Postoji kao poseban subjekt, sa sopstvenim kapitalom i ograničenom odgovornošću članova.
Odgovornost
Odgovara ličnom imovinom za sve obaveze i dugove firme. Ovo znači da lična imovina osnivača može biti ugrožena u slučaju problema u poslovanju.Članovi privrednog društva odgovaraju samo do visine svojih unetih uloga u kapital društva. Lična imovina članova nije ugrožena iznad tog iznosa.
Kapital
Koristi sopstveni kapital za pokretanje posla, iako može koristiti i pozajmljeni kapital.Ima osnovni kapital koji čine uneti ulozi članova, kako u novcu, tako i u nenovcu. Osnovni kapital može biti znatno veći i omogućava privrednom društvu da privuče više investitora.
Upravljanje
Poslovanjem upravlja samostalno ili uz pomoć zaposlenih, ali donosi sve odluke.Ima zakonskog zastupnika (direktora) ili više njih kao, može imati i nadzorni odbor (ako je dvodomno upravljanje). Odluke se donose na osnovu većinskog glasa članova na skupštini društva koju čine svi članovi. Ako je društvo jednočlano, funkciju skupštine vrši jedini član.
Ime firme
Mora koristiti svoje lično ime, i oznaku PR ili preduzetnik, a može registrovati poslovno ime, ali ne može koristiti termin DOO u nazivu.Mora imati jasno definisano poslovno ime koje uključuje DOO ili društvo s ograničenom odgovornošću.

Izbor između jednog od ovih oblika privrednih subjekata zavisi od specifičnih potreba i ciljeva osnivača, kao i od poreskih, pravnih i finansijskih aspekata. Pre nego što se odlučite za jednu od ovih opcija, preporučljivo je konsultovati se s profesionalcima i dobiti poslovni savet kako biste doneli najbolju odluku za vašu firmu.

Koliko košta otvaranje firme u Srbiji?

Troškovi koji prate postupak otvaranja kompanije zavise od oblika privrednog društva koji se otvara:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

 • Taksa za registracionu prijavu osnivanja: 6.500 RSD (približno 55 EUR)
 • Troškovi overe osnivačkog akta kod notara: oko 700 RSD (oko 6 EUR) ( overavaju se potpisi)
 • Troškovi ovlašćenog prevodioca za dokumenta ukoliko je osnivač strano lice: U zavisnosti od usluga i agencije, oko 6.000,00 RSD (oko 50 EUR)

Preduzetnik

 • Taksa za registracionu prijavu osnivanja: 1.600 RSD (približno 14 EUR)

Online registracija DOO

 • Troškovi taksi: 5.900 RSD (približno 50 EUR)
 • Registracija i objavljivanje Osnivačkog akta: 3.100 RSD (približno 27 EUR)

Iznos troškova koja ćete imati, zavisi i od toga da li samostalni prikupljate dokumentaciju ili ste angažovali agenciju ili advokatsku kancelariju.

Otvaranje firme online

Online otvaranje firme

Otvaranje firme u Srbiji u mnogome je olakšano zahvaljujući online registraciji. Ceo proces sprovodi se online uz elektronski kvalifikovani sertifikat. Potrebno je imati elektronski sertifikat, čitač lične karte i aplikaciju za digitalno potpisivanje, odnosno otvoren nalog na sistemu APR-a. Plaćanje taksi vrši se Visa, MasterCard ili Dina karticom.

Dokumentacija je uglavnom standardna, ali sva dokumenta moraju biti u elektronskoj formi. Tako na primer, osnivački akt elektronski potpisuju svi članovi društva, prevod nekog dokumenta, ovlašćeni prevodilac itd. Online registracija trenutno omogućava samo osnivanje jednočlanih DOO firmi. Osnivač može biti domaće ili strano lice.

Za elektronski potpis, podnesite zahtev za sertifikat na čipovanoj ličnoj karti u MUP-u, gde je za građane Srbije izdavanje besplatno.

Prijava za registraciju se može podneti samo ukoliko su ispunjena napred navedeni uslovi i ako je:

 • Plaćena taksa za e-registraciju
 • Prijava potpisana kvalifikovanim e-potpisom izdatim na teritoriji RS
 • Priloženi obavezni dokumenti u PDF formatu i elektronski potpisani validnim elektronskim sertifikatom)
 • JMBG ili evidencijski broj za stranca iz e-potpisa podnosioca identičan sa JMBG ili evidencionim brojem koji je unet kao podatak u odeljku podnosilac zahteva

Otvaranje računa u banci

Za otvaranje poslovnog računa u Srbiji, potrebno je priložiti sledeću osnovnu dokumentaciju:

 1. Zahtev za otvaranje poslovnog računa: Formular koji sadrži osnovne informacije o firmi i vlasnicima.
 2. Obrazac overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac overen kod javnog beležnika): Ovaj obrazac sadrži overene potpise osoba koje su ovlašćene za zastupanje firme.
 3. Odluka ili rešenje o usvajanju registracione prijave osnivanja iz APR-a: Dokaz da je firma registrovana i da su ispunjeni svi uslovi za otvaranje poslovnog računa.
 4. Karton deponovanih potpisa banke: Dokumentacija koja sadrži potpise osoba ovlašćenih za transakcije s bankom.
 5. Dokaz o identitetu: Obično se zahteva fotokopija lične karte za domaće državljane ili fotokopija pasoša za strane državljane.

Takođe, treba imati na umu da različite banke mogu zahtevati dodatnu dokumentaciju ili obrascima koje specificiraju. Preporučuje se da se unapred konsultujete sa bankom kako biste dobili tačne informacije o njihovim zahtevima za otvaranje poslovnog računa.

Otvaranje nerezidentnog računa

Nerezident u Srbiji predstavlja osobu ili preduzeće čije su primarne aktivnosti locirane izvan teritorije Srbije. Otvoriti nerezidentski račun u Srbiji je lako i korisno. Račun omogućava standardne bankarske transakcije i globalnu upotrebu Visa ili Master kartice. Ovo je posebno praktično za poslovanje sa srpskim partnerima, smanjujući troškove i komplikacije međunarodnih transfera. U nekim slučajevima, ovaj račun je i obavezan.

Virtuelna kancelarija u Srbiji

Virtuelna kancelarija je moderni i visoko efikasan koncept poslovanja koji donosi značajne ekonomske prednosti u smislu smanjenja troškova zakupa i pratećih rashoda za poslovni prostor.

Umesto klasičnog zakupa poslovnog prostora, kompanije sada imaju mogućnost da iznajme virtuelnu kancelariju i registruju svoje sedište na toj adresi, bez obzira na mesto na kojem obavljaju svoje poslovne aktivnosti. Ovaj model je posebno koristan za manje kompanije i startap koji pružaju usluge. Za njih je ekonomičnije iznajmiti virtuelnu kancelariju nego zakupiti fizički poslovni prostor na prestižnoj i skupoj lokaciji.

Ovaj pristup omogućava kompanijama da ostvare značajne uštede, istovremeno održavajući profesionalnu prisutnost i ugled, jer imaju pristup poslovnoj adresi i pratećim uslugama kao što su primanje pošte, sekretarske usluge i druge administrativne funkcije.

Ovo je čest scenario, posebno među pružaocima intelektualnih usluga, gde rad zaposlenih od kuće postaje standardna praksa.

Otvaranje virtuelne kancelarije sa sedištem u Srbiji je prilično jednostavno. Neophodno je da odlučite gde želite da bude sedište vaše virtuelne kancelarije i odaberete pružaoca usluge za tu svrhu.