Stranac sa radnom dozvolom

Radna dozvola za strance

Radna dozvola za strance je dokument koji izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje poslodavcu na osnovu kog se strani državljanin može legalno zaposliti u Srbiji.

Mora se napraviti razlika izmedju radne dozvole i dozvole za privremeni boravak. Odobrenje privremenog ili stalnog boravka strancu je preduslov da bi mu se uopšte mogla izdati radna dozvola.

Radna dozvola se izdaje na period koji ne može biti duži od perioda na koji je strancu odobren privremeni boravak.

Važna napomena je da se ova pravila neće primenjivati u slučaju angažovanja državaljana neke od članica zemalja Evropske unije, budući da je u njihovom slučaju proces znatno olakšan, jer oni u Srbiji bez vize svakako mogu boraviti do 90 dana u roku od 180 dana, te nije potrebno slati pozivno pismo.

Vrste radne dozvole:

Zakon o radu predviđa da postoji više vrsta radnih dozvola:

U istom vremenskom periodu možete dobiti samo jednu vrstu radne dozvole.

Lična radna dozvola

Na zahtev stranca kome je odobren stalni boravak, koji ima status izbeglice ili koji pripada posebnoj kategoriji stranca izdaje se lična radna dozvola za zapošljavanje ili samozapošljavanje. Kao što vidite, ova vrsta radne dozvole je usko povezana sa ličnim statusom stranog državljanina i samim tim vezana za taj status. Ova dozvola se može koristiti i za spajanje porodice.

Stranac sa radnom dozvolom može obavljati samo one poslove za koje mu je radna dozvola i izdata.

Radna dozvola za programere

Radna dozvola

Radna dozvola nije vezana za lični status stranca po čemu se razlikuje od lične radne dozvole, izdaje za:

 • Samozapošljavanje.
 • Zapošljavanje.
 • Posebne slučajeve zapošljavanja.
 • Upućena lica.
 • Kretanje u okviru privrednog društva.
 • Nezavisnog profesionalca.
 • Osposobljavanje i usavršavanje.

Samozapošljavanje

Ukoliko ste otvorili firmu ili se registrujete kao individualni preduzetnik u APR-u sa namerom da ostanete u Srbiji duže od zakonom propisanog perioda od 90 dana u okviru šest meseci, neophodno je da izvadite dozvolu za rad kao samozaposleno lice.

Izdaje se na period koji nije duži od perioda na koji se izdaje odobrenje za privremeni boravak, a najduže na godinu dana, uz mogućnost produženja. Zahtev za radnu dozvolu podnose stranci koji će delatnost u Srbiji obavljati kao preduzetnici ili koji su osnivači nekog drugog oblika pravnog lica u Srbiji.

Ako ste, recimo, osnivač kompanije sa ograničenom odgovornošću ili samostalni preduzetnik i već ste aplicirali za dozvolu privremenog boravka ili vam je takva dozvola već odobrena na osnovu registracije poslovanja, obavezni ste da pribavite radno dozvolu za samozapošljavanje.

Zapošljavanje

Na zahtev poslodavca, a shodno stanju na tržištu rada u domaćoj državi, može mu se izdati dozvola ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Da pre podnošenja zahteva nije otpuštao zaposlene usled ekonomskih, tehnoloških ili organizacionih promena na radnom mestu za koje se traži radna dozvola.
 • Priloži predlog Ugovora o radu ili ugovor o radu, drugi ugovor po osnovu kojeg se ostvaruju prava po osnovu rada.
 • Podneo je zahtev Nacionalnoj Službi za Zapošljavanje za test tržišta rada i ukoliko je dobio Izveštaj da na određenoj poziciji nisu pronašli srpske državljane ili strance sa ličnom radnom dozvolom. Imajte u vidu da zahtev mora biti podnet najranije 60 dana i najkasnije 10 dana pre podnošenja zahteva za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje.
Poslodavac i radnik ko je dobio radnu dozvolu.

Pokretanje postupka za dobijanje radne dozvole

Postupak dobijanja radne dozvole, kako za zaposlenje tako i za samozapošljavanje, podrazumeva podnošenje zahteva i pratećih dokumenata nadležnoj Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Taksa za podnošenje ovog zahteva iznosi 14.690,00 RSD, nezavisno od toga za koju radnu dozvolu se aplicira.

Dokumentacija, kao i donekle postupak, se razliku u zavisnosti od toga da li se radi o samozapošljavanju ili zapošljavanju.

Postupak za dobijanje radne dozvole za samozapošljavanje

Strani državljanin koji se kao preduzetnik registruje u Srbiji ili osnuje privredno društvo može, nakon što dobije privremeni boravak na toj osnovi, podneti zahtev za radnu dozvolu za samozapošljavanje. Za ovaj zahtev potrebno je priložiti sledeće dokumente:

 • pasoš,
 • odobrenje za privremeni boravak,
 • detaljnu izjavu o planiranim aktivnostima,
 • dokaz o kvalifikacijama za određenu delatnost,
 • pravni dokument koji potvrđuje pravo korišćenja prostora za poslovanje (na primer, ugovor o zakupu). Proces donošenja odluke o izdavanju radne dozvole za samozapošljavanje obično traje između 14 i 30 dana.

Postupak za dobijanje radne dozvole za zapošljavanje

Procedura za dobijanje radne dozvole za zapošljavanje je nešto komplikovanija od prethodno navedene za radnu dozvolu za samozapošljavanje. Da bi poslodavac uopšte mogao da zaposli stranog državljanina neophodno je da je ispunjen uslov da za poziciju koju poslodavac traži ne postoji lice koje je odgovarajući kandidat za zaposlenje među domaćim državljanima koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica, a koji imaju prednost u tom slučaju. Ovaj postupak predstavlja tzv. testiranje tržišta rada.

Svakako, da poslodavac nije dužan da zaposli lice koje mu je NZS pronašla u postupku testiranja tržišta rada, već poslodavac u tom slučaju treba u pismenom obliku da obrazloži razloge zbog kojih smatra da stranac ispunjava uslove za zaposlenje u firmi. Ono što je neophodno jeste činjenica da je poslodavac uzeo u opticaj i biografije lica koja je NZS pronašla kao kandidata za posao.

Test tržišta rada mora biti započet pre podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka i izdavanje dozvole za rad čim poslodavac shvati da će mu je neophodno angažovanje stranca.

Na izveštaj nacionalne službe se čeka najmanje 10 dana. Nakon zaključenja ugovora o radu podnosi se zahtev za odobrenje privremenog boravka. Nakon odobrenog privremenog boravka stranac može podneti zahtev za izdavanje radne dozvole. Sam postupak, od momenta podnošenja zahteva za ispitivanje tržišta rada do izdavanje radne dozvole bi trebao da traje oko 60 dana.

Produžavanje radne dozvole

Dozvola za rad se produžava ako su u momentu podnošenja zahteva za produženje ispunjeni uslovi za njeno izdavanje.

Zahtev za produženje dozvole za rad podnosi se najranije 30 dana, a najkasnije pre isteka roka važenja prethodne dozvole.

Privremeni boravak

Za dobijanje privremenog boravka u Republici Srbiji, strancac treba da prilože određene dokumente. Potrebno je prijaviti adresu stanovanja u Srbiji. Ovo se radi pri podnošenju zahteva za privremeni boravak, uz saglasnost vlasnika stana ili njegovog ovlašćenog zastupnika.

Potrebno je i dokazati finansijsku sposobnost za vreme boravka u Srbiji. Ovo se može uraditi na više načina, kao što su:

 • Potvrda o zaradi ili ugovor o radu koji pokazuje radno angažovanje u Srbiji.
 • Dokazi o isplatama iz penzijskog osiguranja ili stipendiranju.
 • Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
 • Izvod o sredstvima na računu u banci registrovanoj u Srbiji ili overena garancija poslodavca ili člana domaćinstva koji će pokriti troškove boravka.

Što se tiče zdravstvenog osiguranja, stranci iz država sa kojima Srbija ima međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju treba da prilože Evropsku karticu zdravstvenog osiguranja ili sličnu ispravu. Za one iz država bez takvog sporazuma, potrebna je polisa zdravstvenog osiguranja, dokaz o sredstvima za hitnu medicinsku pomoć ili hronične bolesti, overena garancija poslodavca ili fizičkog lica, kao i važeća kartica zdravstvenog osiguranja Republike Srbije.

Kome se podnosi zahtev za izdavanje radne dozvole?

Zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje podnosi se objedinjeno sa zahtevom za odobrenje privremenog boravka, nadležnoj policijskoj upravi u mestu u kojem se nalazi sedište poslodavca.

Ukoliko se radi o ličnoj radnoj dozvoli, stranac podnosi zahtev filijali Nacionalne službe za zapošljavanje prema mestu svog privremenog boravka ili stalnog nastanjenja. U zavisnosti od vrste radne dozvole, zavisi i postupak njenog izdavanja, stoga je najvažnije prethodno pitanje u stvari ono koje se odnosi na vrstu radne dozvole koja vam je potrebna.

Ko podnosi zahtev za izdavanje radne dozvole?

Poslodavac je taj koji podnosi zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje, a ne zaposleni, te on i snosi troškove njenog izdavanja nalogom za prenos.

Od dokumentacije se prilaže sledeće:

 • Rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa.
 • Putna isprava stranca.
 • Odobrenje za privremeni boravak stranca.
 • Predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruje pravo po osnovu rada.
 • Izvod iz Pravilnika o sistematizaciji poslova, ili ukoliko poslodavac ima manje od 10 zaposlenih izjava poslodavca koja sadrži naziv i opis poslova,vrstu i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto.
 • Diploma, odnosno uverenje (javna isprava) o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stepenu zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i overeni prevod iste.
 • Isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ispunjava uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto i overeni prevod iste.
 • Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.
Kancelarija

Obaveze poslodavca

 • Poslodavac je obavezan da prijavi stranca na obavezno socijalno osiguranje.
 • Od poslodavca se traži da pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije otpuštao zaposlene zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola za zapošljavanje.
 • Da nije pronađen na srpskom tržištu rada (među srpskim državljanima ili strancima koji poseduju ličnu radnu dozvolu) odgovarajućeg kandidata za radno mesto za koje se traži radna dozvola (naravno, ta lica bi morala da imaju slobodan pristup tržištu rada i tražene kvalifikacije).
 • Poslodavac mora da priloži predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada.
 • Poslodavac ne sme poslati stranog državljanina kojem je izdata radna dozvola da radi za drugog poslodavca.
 • Poslodavac je dužan da snosi troškove izdavanja radne dozvole.

Koliko iznose troškovi?

Kada se radi o zapošljavanju stranca, sve troškove snosi poslodavaca. Taksa nacionalnoj službi za zpošljavanje iznosi u vreme pisanja ovog teksta 14.690,00 dinara.

Nadamo se da smo Vam pomogli da bolje razumete proceduru dobijanja radnih dozvola i da su Vam sada sve faze tog procesa mnogo jasnije. Ipak, bilo bi veoma korisno da zatražite savete od nekog ko je stručan u toj oblasti, kako biste smanjili rizik od bilo kakvih grešaka i osigurali da sve prođe glatko.

Profesionalna pomoć može biti neprocenjiva u ovakvim situacijama, stoga toplo preporučujemo da se ne ustručavate da potražite stručno mišljenje advokata.