Naknada stete usled povrede na javnoj povrsini

Naknada štete

Svakodnevno se događaju situacije u kojima neko lice pretpi štetu, u vidu povrede, uništenja ili oštećenja imovine, gubitka dobiti i drugo, te je pokretanje sudskih postupka u cilju satisfakcije i naplate štete veoma čest slučaj.

Sadržaj:

Ko ima pravo na naknadu štete?

Pravo na naknadu ima svako kome je pričinjena materijalna ili nematerijalna šteta povredom na javnom mestu, u saobraćaju, na radu, ili ga je ujeo pas, povređena mu je čast i ugled, pretpeo je strah, izgubio dobit ili je na neki drugi način oštećen.

Da bi postojala odgovornost neophodno je postojanje uzročno posledične veze između štete i ponašanja odgovornog lica!

Primer:

Vozite automobil magistralnim putem, naiđete na rupu u putu koju ne možete da izbegnete, upadne vam točak i tom prilikom vam pukne guma.

Pad u rupu i naknada stete

Ko snosi odgovornost?

Odgovorno lice za naknadu štete je ono koje je i prouzrokovalo, te ima obavezu da uspostavi stanje koje je postojalo pre njenog nastanka, dakle da se oštećeni postavi u istu imovinsko pravnu situaciju koja bi postojala da nije bilo štetnog događaja, naravno odsustvo odgovornosti bi postojalo ukoliko lice koje se tereti dokaže da nije bilo njegove krivice.

Kada se govori o osnovama odgovornosti, razlikuju se:

 • Odgovornost po osnovu krivice, koja postoji ukoliko je jedno lice drugom nanelu štetu namerno ili usled nepaženje.
 • Odgovornost za drugoga, na primer kada roditelji odgovaraju za radnje koju su pričinila njihova deca koja nisu deliktno sposobna.
 • Odgovornost za štetu nastalu od opasne stvar ili obavljanjem opasne delatnosti postoji na strani lica koje drži ili koristi opasnu stvar ili se bavi opasnom delatnosti (na primer pas, ili saksija na prozoru koja padne na komšijin automobil i razbije mu šoferku).

Primeri odgovornih lica:

 1. Zaposleni koji prouzrokuje štetu poslodavcu.
 2. Poslodavac odgovara zaposlenom zbog povrede na radu, nezakonit otkaz, neisplaćene zarade ili neiskorišćeni godišnji odmor.
 3. Od osiguravajućeg društva se potražuje naknada štete zbog saobraćajnih nezgoda na osnovu polisa osiguranja.
 4. Jedinice lokalne samouprave, opštine i gradovi, kao i komunalna preduzeća odgovaraju za štetu nastalu usled ujeda psa lutalice ili povrede na javnoj površini.

Kako se vrši naplata?

Naplata se vrši ili dobrovoljno, putem sporazuma ukoliko postoji saglasnost oštećenog i štetnika da se cela stvar reši mirnim putem, ili podnošenjem tužbe sudu ukoliko ne postoji mogućnost za zaključenje sporazuma.

Naknada materijalne štete

Materijalna šteta je ona koja se može izraziti imovinski.

Podrazumeva sledeće situacije:

 • Umanjenje imovine uništavanjem ili oštećenjem stvari - na primer autobus vam je oštećen u saobraćajnoj nezgodi, pa se šteta ogleda u popravci autobusa.
 • Izmakle dobiti, izgubljene zarade (postoji u situaciji kada se dobit mogla očekivati, na primer zbog toga što vam je autobus oštećen, sprečeni ste da vozite putnike za Beč i tako ste izgubili dobiti).
 • Telesne povrede (novčana nadoknada troškova lečenja, kao i putni troškovi za dolazak i odlazak iz bolnice, troškovi lekova i terapija i drugo).
 • Smrti (članovi uže porodice dobijaju novčanu nadoknadu za troškove sahrane, odnosno novčanu naknadu).

Naknada se vrši ili kroz novčanu naknadu ili vraćanje oštećene stvari u stanje u kome se nalazilo pre štete, zamenom ili popravkom stvari.

Naknada nematerijalne štete

Nematerijalna šteta je ona koja ne predstavlja neki materijalni, odnosno imovinski gubitak, već se ogleda povredi u nematerijalnih dobara (npr. život, telo, ugled, zdravlje).

Zakonom o obligacionim odnosima propisuje da se ona dosuđuje za:

 • Pretrpljene fizičke bolove
 • Pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti i naruženosti, povrede ugleda, časti, prava i sloboda ličnosti, smrti bliskog lica
 • Strah

Ujed psa lutalice

Kada se desi ujed psa lutalice, mnogi ne znaju koja prava imaju i od koga mogu zahtevati naknadu štete. Ovaj problem je gotovo svakodnevan, u našem blogu ujed psa lutalice detaljno smo pisali o tome ko je odgovoran, kako teče postupak naknade, i koje korake trebate preduzeti.

Naknada stete zbog ujeda psa lutalice

Povreda na javnoj površini

Nezgoda koje se dešavaju na ulici, svakodnevna su pojava. Ovde se radi o šteti nastaloj u vezi sa neadekvatnim održavanjem i upravljanjem javnim putevima i ulicama, kao što su rupe i oštećenja na kolovozu, neravnine na trotoaru, nestabilnih ploča na ulicama ili otvorenih šahtova, oštećenja na ivičnjacima i drugo.

Pravo na potraživanje naknade zastareva u roku od tri godine.

Vrste štete

Šteta koju trpite prilikom povrede na javnoj površini može biti nematerijalna, ali i materijalna. Materijalna se ogleda u troškovima lečenja koje ste platili, izgubljenoj zaradi ako zbog pretrpljenih povreda niste bili u mogućnosti da radite određeno vreme, oštećenju na obući ili garderobi i drugo, dok se nematerijalna ogleda u pretrpljenim fizičkim bolovima i strahu, uzimajući u obzir stres koji trpite usled kritičnog događaja, kao i duševnih bolova nastalih zbog naruženosti, budući da se veoma često dešava da ostane vidljiva posledica ukoliko je došlo do teže povrede.

Povrede mogu biti raznolike, od uganuća noge, istegnuća mišića leđa, pa sve do lomova ekstremiteta, ili nekih delova istih.

Pad na ulici

Povreda može nastati usled pada na trotoaru, ili povređivanja na drugi način, na primer tako što nezgodno stanete na oštećenje na trotoaru koje se ogleda u postojanju rupe, neravnine ili izbočine na površini namenjenoj za kretanje. Naročito treba biti pažljiv u slabije osvetljenim ulicima jer su oštenja česta, a slabo vidljiva.

Pad u šaht

Često se dešava da građani upadnu u neoznačeni i ničim obeleženi šaht bez poklopca ili šaht na kojem poklopac nije adekvatno postavljen.

Pad na ledu ili pad leda i snega sa krova

U zimskom periodu, kada su niske temperature, na javnoj površini usled neadekvatnog održavanja, često dolazi do formiranja ledenog sloja koji predstavlja veliku opasnost za prolaznike, jer postoji velika šansa da se okliznu i povrede. Takođe, često se dešavaju situacije da ledenice ili nanosi snega padnu i nanesu povredu prolaznicima.

Povreda u javnom prevozu

Svi putnici koji dožive povredu u javnom saobraćaju, bilo da se nalaze u prevozu (sa ili bez vozne karte) ili u neposrednoj blizini stajališta - imaju pravo na nadoknadu u skladu sa zakonom.

Neophodni koraci

Prvo što lice koje je doživelo povredu treba da uradi jeste da ode u najbližu medicinsku ustanovu kako bi lekar konstatovao povrede i sačinio zapisnik, a potom da sačinite fotografiju mesta na kom se desio sporni događaj, eventualno uzmete kontakt očevidaca i obavestite policiju radi sačinjavanja službene beleške.

Povreda na radu

Ako ste doživeli povredu na radu, imate pravo na naknadu štete ukoliko je za istu odgovoran poslodavac i ukoliko ste se ponašali shodno pravilima o bezbednosti i zaštiti na radu. Više o tome pročitajte u našem blogu povreda na radu.

Naknada stete usled povrede na radu

Naknada štete usled saobraćajne nezgode

Gotovo svakodnevno se događaju saobraćajane nezgode u kojima se javljaju različiti vidovi štete, stoga je važno biti upućen kako treba postupiti ukoliko se nađete u toj prilično stresnoj situaciji.

Motorna vozila svih vrsta se osiguravaju, kako bi se šteta koja nastane mogla nadoknaditi od osiguranja.

Odmah nakon nastanka nezgode, neophodno je pozvati policiju, koja će uraditi uviđaj i na taj način obezbediti dokaze, kao i ukoliko je potrebno, hitnu pomoć.

Kada se radi o manjem ili neznatnom oštećenju i ukoliko nema povređenih, postoji mogućnost da se popuni “Evropski izveštaj” o saobraćajnoj nezgodi, ali na osnovu praktičnog iskustva, savetujemo da to izbegavate i ipak pozovete policiju, budući da se gotovo redovno dešava da štetnik, lice koje je skrivilo nezgodu najpre priznaje da je kriv sa ciljem da ne biste zvali policiju, a kasnije promeni svoju izjavu i na taj način onemogućava da naplatite naknadu štete.

Po obavljenom uviđaju i sastavljenom zapisniku, potrebno je da se obratite osiguranju.

Naknada stete usled saobracajne nesrece

Od koga se potražuje naknada?

Zakon propisuje da je obaveza svakog vlasnika automobila da svoje vozilo osigura od autoodgovornosti, a što znači da oštećeno lice može zahtevati naknadu štete od osiguravajućeg društva kod kojeg je osigurano vozilo kojim je šteta prouzrokovana.

Postupak naplate

Postupak započinje podnošenjem prijave osiguravajućem društvu, koje vrši procenu štete.

U najvećem broju slučajeva procena bude prilično manja od stvarnog iznosa. Dalje, često se dešava da gubite zaradu, trpite fizičke bolove ili, duševne bolove... koje osiguravajuća društva uopšte ne isplaćuju, ili isplaćuju u umanjenom iznosu.

Naša kancelarija se redovno bavi ovakvom vrstom slučajeva, te vas detaljno možemo informisati koji je iznos ukupne naknade na koji zaista imate pravo, kako ne biste ostali oštećeni u određenom delu.