Advokat za imovinsko pravo

Imovinsko pravo

Advokat Novi Sad pruža stručnu podršku klijentima u vezi sa različitim aspektima prava vezanim za pokretnu i nepokretnu imovinu. Naš tim advokata za imovinsko pravo je tu da pruži pravne savete i pomoć u oblastima kao što su kupoprodaja nekretnina, zakup, nasleđivanje, izgradnja i održavanje imovine, kao i razrešavanje vlasničkih sporova.

Naša stručnost obuhvata širok spektar pravnih pitanja vezanih za imovinsko pravo. Imovinska prava, kao što su stvarna, obligaciona i nasledna prava, su naša specijalnost. Razumemo da imovinska prava mogu biti prenosiva, ali takođe mogu biti i neprenosiva, te mogu završiti smrću nosioca tih prava. Imovina, u sužem smislu, obuhvata prava koja imaju materijalnu vrednost, dok u širem smislu obuhvata sve prava i obaveze koje se odnose na pojedinca.

Naša kancelarija takođe pruža usluge u vezi sa utvrđivanjem i dokazivanjem prava svojine na nepokretnostima, pokretnim stvarima i intelektualnom svojinom.

Obavljamo sve potrebne postupke vezane za pitanja vlasništva.

Naši advokati su stručni u sačinjavanju različitih vrsta ugovora koji se odnose na pokretne i nepokretne stvari, kao što su:

 • ugovori o kupoprodaji,
 • zakupu,
 • poklonu,
 • zajmu uslugama i drugi.
 • Naša stručnost uključuje i:

 • utvrđivanje prava svojine ili drugih stvarnih prava,
 • ozakonjenje objekata,
 • eksproprijaciju,
 • dobijanje građevinske dozvole i upis u katastar nepokretnosti.
 • Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

  Jedan od najvažnijih i najstresnijih trenutaka za svakog kupca ili prodavca jeste overa (solemnizacija) Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Ovim ugovorom se postiže dogovor o realizaciji transakcije kupovine ili prodaje nepokretnosti, kao što su posebni delovi zgrade (stanovi, garaže, garažno mesto, garažni boks), zemljište (poljiprivredno ili građevinsko), građevinske objekte.

  Kroz Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, prodavac se obvezuje da prenese pravo vlasništva na nepokretnosti na kupca te da mu u tu svrhu predaje samu imovinu, dok se kupac obvezuje da plati cenu dogovorenu cenu. Ovaj ugovor je formalan, što znači da bi proizvodio pravno dejstvo, mora biti u pismenom obliku overen od strane javnog beležnika. Pre dostavljanja Ugovora Javnom beležniku u svrhu solemnizacije, isti će biti temeljno pregledan i proveren, naročito u prisustvu kupca i prodavca, koji su dužni da potpuno razumeju svaku izgovorenu reč i saglase se sa istom, zajedno sa svim ostalim relevantnim dokumentima.

  Bavimo se zastupanjem stranaca u postupku kupoprodaje nepokretnosti u Srbiji. Proverićemo postojanje bilateralnih sporazuma između vaše države i Srbije i vodićemo vas kroz ceo proces. Ako vaša država nema sporazum sa Srbijom, možemo vas savetovati o osnivanju firme kako biste olakšali kupovinu. Specifičnost sticanja prava na poljoprivrednom zemljištu takođe je oblast u kojoj pružamo stručnu pomoć.

  Ugovor o poklonu

  Ugovorom o poklonu poklonodavac prenosi pravo svojine ili se obavezuje da prenese isto na pokretnoj ili nepokretnoj stvari na poklonoprimca bez ikakve naknade. Kada se radi o poklonu nepokretnosti, ovaj ugovor je takođe formalan I mora biti zaključen u pismenom obliku I overen od strane javnog beležnika. Ono po čemu se ovaj ugovor karakteriše, jeste njegova dobročinost, što znači da poklonodavac za svoje činjenje ne dobija nikakvu naknadu. Ugovorom o poklonu između ostavioca I poklonoprimca može biti povređen nužni deo drugih naslednika, te se usled toga u sudskoj praksi javlja sve veći broj sporova u kojima se ugovor o poklonu pobija.

  Ugovor o doživotnom izdržavanju

  Ugovor o doživotnom izdržavanju jedan je od najčešćih i najznačajnijih naslednopravnih ugovora u našem pravu. Zakon ga definiše kao ugovor kojim se primalac izdržavanja obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili neka druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Ugovor o doživotnom izdržavanju često je predmet sudskog spora posle smrti primaoca izdržavanja. Obimna sudska praksa pokazuje da sudovi tumače i primenjuju ugovor o doživotnom izdržavanju pre svega u interesu primaoca izdržavanja. Kako biste izbegli sudske sporove, angažujte tim naših pravnih stručnjaka.

  Eksproprijacija

  Eksproprijacija predstavlja pravni institut koji dozvoljava prinudni prelaz nepokretnosti iz privatne u javnu svojinu uz naknadu, zbog postojanja javnog interesa. Javni interes se najčešće ustanovljava radi izgradnje infrastrukturnih objekata (putevi, mostovi, pruge, gasovodi i dr.), ili izgradnje objekata iz oblasti zdravstva, kulture, sporta, odbrane, obrazovanja i slično.

  Iako ne postoji zakonom propisana obaveza angažovanja advokata koji će zastupati Vaše interese i pružiti pravne savete, naša preporuka je da vas kroz ceo postupak ipak prati pravni stručnjak, koji će u potpunosti štititi I zastupati vaše interese na taj način što će voditi računa da ostvarite naknadu za eksproprisanu nepokretnost koja će odgovarati tržišnoj vrednosti nepokretnosti, pa i više od toga. Osnovna namera je vlasnicima nepokretnosti isplatiti naknadu taj način što će ona biti tolika da bi im omogućila da pribave iste ili slične nepokretnosti onima koje su eksproprisane, odnosno da naknadom raspolažu na drugi način kako sam postupak eksproprijacije ne bi uticao na njihov životni standard, već da isti bude uvećan.

  Ozakonjenje objekata

  Nezakonita gradnja predstavlja dugotrajan izazov s kojim se Srbija suočava već decenijama. Postoje mnogi kompleksni razlozi koji objašnjavaju ovaj problem, a većina se povezuje sa socijalnim i političkim prilikama koje su dominirale našim prostorima tokom kasnog dvadesetog veka. Faktori poput siromaštva, doseljavanja stanovništva iz ratom pogođenih područja, nedostatka planske dokumentacije, nedovoljne kontrole nad procesom izgradnje, dugotrajnih i skupih procedura za dobijanje građevinske dozvole, kao i nedostatka znanja i neodgovornosti pojedinaca, svi su zajedno doprineli rapidnom porastu nelegalnih građevinskih objekata. Sve češče se dešava da na kućne adrese građana pristižu koverte sa rešenjima o rušenju bespravno izgrađenih objekata. Legalizacijom objekata povećavate pravnu sigurnost, uknjižavate se kao vlasni, možete da podignete hipoteku itd.. Naša advokatska kancelarija pruža vam pravnu podršku tokom celog postupka legalizacije objekta, te akumulira sav stres koji vas može pratiti, te vam pruža blagovremene I prave informacije o samom postupku.

  Kada je reč o nekretninama, mi se bavimo detaljnom proverom prodavaca, njihovog poslovanja i eventualnih rizika koji mogu ugroziti naše klijente kao kupce. Sprovodimo provere u nadležnim sudovima i državnim organima radi osiguranja visokog nivoa pravne sigurnosti. Takođe, vršimo provere vezane za izvršne postupke koji se vode protiv prodavaca, kao i provere kod Agencije za privredne registre i Narodne banke Srbije.

  Naplata potraživanja

  Advokati se, za razliku od agencija za naplatu potraživanja, najviše fokusiraju na sudsku i prinudnu naplatu dugova kada vansudski metodi ne daju rezultate. Dok agencije za naplatu potraživanja koriste razne taktike poput brojnih telefonskih poziva, slanja mejlova i ličnog uznemiravanja dolaskom na kućne adrese dužnika kako bi psihološki pritisnule dužnike da izmire svoje obaveze, advokati obično šalju jednu ili dve opomene. Ako dužnik ne reaguje na vreme, advokat će podneti tužbu i započeti postupak prinudne naplate putem suda. U tom slučaju, račun dužnika može biti blokiran, a novac koji se duguje će biti skinut s računa kao izvršenje neizmirenog potraživanja. Naravno, ključni uslov za uspešnu naplatu potraživanja je postojanje imovine kod dužnika koja može biti korišćena za namirenje dugovanja. Idealna situacija je kada dužnik raspolaže sredstvima na računu, ali čak i ako to nije slučaj, često je moguće namiriti potraživanje iz drugih oblika imovine.

  Najveći broj klijenata advokatskih kancelarija koji koriste usluge naplate potraživanja su pravna lica i preduzetnici koji takođe podnose tužbe protiv drugih pravnih lica ili preduzetnika u Srbiji. Firme koje se tuže su one koje, uprkos primljenim opomenama, odbijaju izmiriti svoje dugove. Najčešći izvor tih dugova su neplaćene fakture, računi-otpremnice, menice i ostali relevantni dokumenti koji potvrđuju postojanje obaveze za plaćanje.

  Naša advokatska kancelarija se uspešno bavi rešavanjem svih pravnih pitanja vezanih za nekretnine, suočavajući se sa izazovima pravne neizvesnosti, složenim aspektima i nedovoljno razjašnjenim činjeničnim stanjem. Naš tim stručnjaka za pravo nekretnina uživa puno poverenje naših klijenata u svim aspektima poslovanja koji se tiču nepokretnosti.

  U praksi se često javljaju sporovi koji se odnose na stvarno, imovinsko ili svojinsko pravo. Ova oblast prava obuhvata razna zakonska i ustavna pravila koja regulišu odnose između ljudi, kao i između države i pravnih/fizičkih lica, u vezi sa vlasništvom ili drugim srodnim pravima nad nepokretnom ili pokretnom imovinom. Sporovi koji proizlaze iz ovih oblasti stvaraju potrebu za angažovanjem stručnih advokata specijalizovanih za stvarno pravo kako bi pružili stručnu podršku i rešili pravna pitanja.

  Pravo stvarnog vlasništva predstavlja grana pravnog sistema koja se bavi pravima i obavezama vezanim za posedovanje imovine i nekretnina. Naši advokati za stvarno pravo pružaju pravnu podršku i savete u vezi sa pitanjima vlasništva, kao što su kupoprodaja nekretnina, nasleđivanje, zakup, izgradnja i održavanje imovine, kao i razgraničenje vlasničkih prava.

  Uz to, stvarno pravo obuhvata prava i obaveze vezane za nekretnine kao što su zemljište, zgrade, kuće i ostala imovina. To uključuje prava koja se odnose na upotrebu i korišćenje nekretnina, kao i prava vlasništva nad njima.

  Restitucija

  Restitucija se odnosi na vraćanje imovine ili prava koja su oduzeta ili nepravedno oduzeta od strane države, organizacije ili pojedinca. Ovaj proces ima za cilj da obnovi prava žrtve i vrati im ono što im pripada. S druge strane, obeštećenje se odnosi na novčanu nadoknadu koja se isplaćuje žrtvi kao kompenzacija za pretrpljenu štetu. Ovaj složeni pravni proces zahteva stručnost i angažovanje advokata ili drugih pravnih stručnjaka kako bi se postigao pravičan ishod. Rok za podnošenje zahteva za vraćanje imovine i obeštećenje je istekao 03.03.2014. godine, a podneto ih je nekoliko desetina hiljada. Za sada je samo mali broj predmeta rešen. Naša kancelarija vam pruža pomoć u postupku restiticije.